Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
Vald bok!Nattlektioner [sv]
 

Nattlektioner

Nattlektioner
Förord till svenska utgåvan (Bokens hemsida)

För allt fler människor blir det uppenbart, att vår nuvarande civilisation är på väg mot undergången. Då är det lätt att våra perspektiv på framtiden blir alltför negativa. Det är svårt att föreställa sig, vad som skall komma sedan. Emellertid finns en urgammal kunskap till vår vägledning. Den esoteriska kunskapstraditionen upplyser oss om att mänskligheten i det avlägset förflutna nått höjder av civilisation som vi i vissa väsentliga avseenden aldrig sedan återuppnått. Samhällsformer har gått under, men mänskligheten har levat vidare. Mänsklighetens urgamla symbol är Fågel Fenix (grekiska: Foinix), som gammal och trött låter sig förtäras av elden för att sedan återuppstå föryngrad. Mänsklighetens möjlighet att återuppstå föryngrad är endast ett av de många ämnen, som Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla berör i sin bok Nattlektioner, som härmed presenteras för den nordiska läsekretsen. Vi är mycket glada över att kunna göra detta. Det är sällsynt att en bok ger så mycken värdefull information om det annars okända och samtidigt så mycken tillförsikt och uppmuntran. Det allvarliga budskapet förmedlas med en stark positivitet, som måste smitta av sig på envar som läser boken med öppet sinne. Vi är förvissade om att boken kommer att bli läst och uppskattad av många. Det har snart gått tio år sedan amerikanska originalutgåvan kom ut. Läsaren må själv bedöma, om skeendet i världen gjort boken mindre eller mer aktuell. Boken fyller ett tomrum i flera avseenden. Blott tre skall nämnas. Nattundervisning eller -lektioner är ett företeelse, som torde vara i det närmaste okänd utanför esoteriska kretsar. De som deltar däri utan hågkomst i det dagsmedvetna torde vara långt fler än de medvetna eleverna. Information om nattundervisningens faktum behöver spridas i vidare kretsar. Därmed kan många omedvetna elever "vakna upp", börja minnas vad de erfarit under nätterna och därefter delta i undervisningen mer aktivt. Det tillskott av kunskap och kreativitet som det skulle ge mänskligheten kan nog inte överskattas. Detta medför automatiskt en spridning och fördjupning av intresset för den esoteriska kunskapen. Det är ju denna som utgör nattundervis-ningens väsentliga innehåll. Esoteriken ger oss den vägledning vi så väl behöver i vårt samfällda arbete för vår överlevnad på planeten. Många läsare torde i Nattlektioner få sin första kontakt med esoteriken. Om de finner boken bitvis svår att förstå, kan det också bero på att grunderna i esoteriska kunskapen inte förklaras i boken utan förutsätts vara redan kända. Detsamma gäller de termer som används. Läsare, som finner att de behöver en grundläggande orientering i esoterikens världs- och livsåskådning, får måhända utbyte av min bok Förklaringen, utgiven av Foinix Förlag. Den terminologi som används i esoterisk litteratur är sällan så klar och redig som man kunde önska, särskilt om man är nybörjare i ämnet. Den svenske esoterikern Henry T. Laurency har i De vises sten, Kunskapen om verkligheten., Livskunskap med flera verk gjort en storartad insats i fråga om terminologisk nydaning. Det är också hans terminologi jag använt i denna översättning och därmed för det mesta (men inte alltid) ersatt originalets orientaliska och teosofiska terminologi. Detta har synts mig befogat också därför att allt fler nordiska esoterikstuderande tillägnar sig Laurencys system och terminologi. Ifråga om amerikanska originalets term alignment har jag vågat mig på en språklig nydaning. Det har synts mig olämpligt att, som de svenska översättarna av Alice A. Baileys verk, genomgående återge det med koordinering, dvs. samordning. Det kan vara på sin plats, då det handlar om energi- och medvetenhetscentra i ett och samma hölje, vilka ju under evolutionens gång samordnas allt bättre med varandra. Men ifråga om förhållandet mellan de olika höljena finner jag ordet samordning missvisande, då det ju tvärtom handlar om underordning: varje lägre hölje underordnas närmast högre och till sist underordnas alla kausalhöljet. För denna sistnämnda innebörd av ordet alignment har jag nyskapat ordet inrätning (obs! ett t) med motsvarande verb: räta in. Meningen är givetvis att det lägre bringas i (rät) linje med det högre, dess medvetenhet och vilja. För ytterligare upplysningar i esoterikens terminologi hänvisas till Litet Esoteriskt Lexikon, utgivet av Foinix Förlag (se information sist i boken!) Slutligen vill jag å Förlagets och Institutets vägnar varmt tacka alla de Sakens vänner som på många olika sätt bidragit till att göra utgivningen av denna bok möjlig. Utan er sammanlagda insats hade det aldrig gått.

Lars Adelskogh
Ovanstående text utgör förordet till svenska utgåvan av boken Nattlektioner.
Copyright © 1992 Foinix Förlag, Institutet för hylozoiska studier.
Första upplagan november 1992.

--> Read the book now <--


Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide