Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Välkommen till sajten Livskunskap 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

SENASTE NYTT!
Det inre Livet 2
Boken 'Det inre Livet 2' av Charles Webster Leadbeater finns numera att ladda hem som pdf-fil.
2006-03-02 15:51:12
Standardisering!
Alla sidor förutom forumets är numera anpassade till W3C rekommendationer och andra standarder som t.ex. HTML 4.01.
2005-07-27 19:47:01
Vårt Liv i tre Världar
Boken 'Vårt Liv i tre Världar' av Annie Wood Besant finns numera tillgänglig för nerladdning. Pdf är filformatet.
2005-07-17 17:22:24
Det inre Livet 1
Boken 'Det inre Livet 1' av Charles Webster Leadbeater finns numera att ladda hem som pdf-fil.
2005-07-17 17:20:24
 

Citat ur Henry T. Laurencys skrifter angående:


Politiska idiologier
(Nazism, fascism, etc.)
Hatet Antiintellektualism Teokrati Renhetssyndrom


MV = Människans Väg
LK = Livskunskap (5 volymer)

/////////////////////////////

Ur kapitlet ”Vårt beroende av kollektiviteterna” i uppsatsen ”Förstajaget - Mänskligheten”.
"Felet med allt vad raser, nationer, kyrkor, sekter, samfund, ordnar etc. heter är deras exklusivitet. Deras medlemmar se på 'de andra' såsom icke hörande till egna 'fårahuset'. Men för esoterikern finnas inga 'andra'. Alla äro ett, och där den insikten icke dominerar finns exklusivitet och alltså motsatsen till enhet. Universellt broderskap sträcker sig även över alla naturrikens gränser. Alla äro vi monader på väg mot slutmålet. Alla äro vi bröder, oberoende av utvecklingsnivån. Så ser planethierarkien på livet, och den som vill nå femte naturriket måste se det på samma sätt.
"Vi inkarnera i alla raser, byta ständigt kön, tillhöra efter vartannat alla religioner etc. Förakta vi en ras etc., kan det hända att vi födas på nytt i den rasen. Så t.ex. få nazister inkarnera såsom judar och judar bli nazister alternerande, tills de slutat hata varandra. Förtryckare bli de förtryckta i ny inkarnation. Skördelagen är en rättvisans lag."
MV 3.22.4-5

Ur kapitlet ”Ockultism och esoterik” i uppsatsen ”Förstajagets emotionalväsen - Ockultism.
"Det är icke bara mystiker och klärvoajanter som bli vilseledda utan alla de tusenden, som tro på deras förkunnelse. I sin bok Le matin des magiciens redogöra Pauwels och Bergier ingående för hur Hitler, Himmler, Hess, Rosenberg med flera blevo hjälplösa offer för ockulta fantaster, s.k. rosenkreuzare etc. (Machen, Hörbiger, Haushofer, Guénon med flera)."
MV 5.32.3

Ur kapitlet ”Mentalstadiets problem och insikter” i uppsatsen ”Förstajagets mentalväsen - Mentaljaget”.
"Det har sina risker att påbörja sin högre medvetenhetsutveckling (förvärv av subjektiv kausalmedvetenhet), innan hattendensen och själviskheten utrotats.
Inriktningen på det övermedvetna drar ned energier därifrån, och dessa energier förstärka alla tendenser. De, som icke ge akt härpå, utveckla nietzscheanska övermänniskogalenskaper, som omärkligt kunna draga dem in på vänstervägen, vilken leder till svarta logen. Inom politiken får man då sådana företeelser som nazistgruppen kring Hitler och de styrande i Sovjetunionen med absolut förakt för allt mänskligt och lögnen satt i system."
MV 6.33.13

Ur kapitlet ”Det förflutnas makt” i uppsatsen ”Andrajaget - Hinder för självförverkligandet.
"När man i vår tid bevittnat fascismens, nazismens och bolsjevismens illdåd och dessa idiologiers försvar för brutaliteten och bestialiteten, inser man hur nära barbarstadiet mänskligheten ännu står, förstår man hur litet vi ha att lära genom 'klärvoajanta' studiet av egna inkarnationer. Det är ingen uppbygglig syn att se alla de misstag vi begått i det förflutna. Esoterikens uppmaning 'se icke tillbaka!'(syndaförlåtelsens psykologi) gäller icke endast nuvarande inkarnation utan även föregående."
MV 9.99.4

/////////////////////

Ur kapitlet ”’Ordet’ - symboliska tal” i uppsatsen ”Gnostiska symboler.
"Vilddjurets tal (666) i uppenbarelseboken har mänskliga okunnighetens ändlösa spekulationsraseri som vanligt levererat allsköns gallimatias om. Symbolen avser människan och de sex fysiska, sex emotionala och de sex mentala molekylarslagen i hennes höljen. Det är människan som är besten, och det borde mänskligheten lärt sig inse, om den alls kan lära något av historien och i vår tid av nazismen, kulturfolkets perversion."
LK1 3.27.5

/////////////////////

Ur kapitlet ”Några varningens ord” i uppsatsen ”Esoterik - urartad esoterik.
"Givetvis komma de vanliga kritikasterna att avhåna dylika varningar med att esoterikerna söka återuppliva medeltidens helvetesskräck etc., i den alltför välkända, övermaga recensentstilen. Misstag. Esoterik och teologi ha ingenting gemensamt. Satanisternas motiv har i alla tider varit att med alla tillgängliga medel motverka mänsklighetens medvetenhetsutveckling. Hur väl de lyckats i vår tid, vittna alla moderna idiologier om, vår tids kultur (litteratur, konst och musik) och icke minst nazismens och bolsjevismens omänskliga politik, som fört mänskligheten till förintelsens brant."
LK2 3.19.3

Ur kapitlet ”Kollektivmedvetenheten i mänskligheten” i uppsatsen ”Medvetenhetsaspekten.
"För dem som inse, att gemensamhetsmedvetenheten är förutsättning för medvetenhetsexpansion, ter sig individen i sin isolerade individualitet som ett oanvändbart redskap.
Planethierarkien söker medarbetare, som kunna ingå och uppgå i en grupp, vars uppgift, sedan gruppmedvetenhet förvärvats, blir att med så mycket större effektivitet ('gruppkraften') kunna utföra visst arbete. Vad en grupp kan utföra för 'storverk', visade Hitler med sin grupp av satanister."
LK2 5.4.21

Ur kapitlet ”Svarta logen” i uppsatsen ”Människans utvecklingsstadier.
"Det är egentligen först, när han ställs inför medvetna valet att osjälviskt tjäna evolutionen, som brytningen inträffar. Han vet vad han gör, när han för egen maktfullkomlighets skull väljer att kvarstanna i lägre världar. Han förlorar snart förmågan att inkarnera och tillbringar sin fortsatta existens i emotionalvärlden och behärskar därifrån människorna i fysiska världen och gör allt för att hindra människorna från att kunna utvecklas, söka kvarhålla dem i okunnighet och ofrihet, i deras illusioner och fiktioner, söker skapa förödande masspsykoser av otal slag, allt som kan stärka mänskliga egoismen, alla slag av repulsivitet. Nietzsche samt Hitler och hans anhang äro typiska exempel på svarta logens offer. Det är förvanskade vetandet härom, som givit upphov till legenden om satan."
LK2 8.19.6

Ur kapitlet ”Emotionala illusioner och mentala fiktioner” i uppsatsen ”Esoterisk psykologi.
"Dessa professorer, som i otal godtagit fascismens, nazismens, bolsjevismens läror, dessa professorer, som genom sekler godtagit allsköns dogmer (mot allt sunt förnuft) etc., ha definitivt bringat den s.k. auktoriteten i misskredit, liksom kejsare, påvar etc., visat att makten är väl förenlig med allsköns barbari. Man kunde fortsätta uppräkningen. Men vad skulle det tjäna till?
Massan slukar dagsprofeternas absurditeter som den alltid gjort. En smula psykologi skulle nog icke skada. Ty det är där det klickar."
LK2 10.5.6

////////////////////

Ur kapitlet ”Kors och korsfästelse” i uppsatsen ”Symboler.
"De invigdas symboliska tecken för förstajaget var svastikan (sorgligt nerdraget av nazisterna) och för andrajaget rosenkorset. Dylika symboler voro inga meningslösa konstruktioner utan möjliggjorde olika uttydningar, alla upplysande för invigda i de olika graderna."
LK3 2.21.7

Ur kapitlet ”Allt liv är förändring” i uppsatsen ”Vår epok.
"Civilisation är teknik, tillämpad kunskap om de naturlagar naturforskningen funnit. Den är väl förenlig med okultur, vilket nazism och bolsjevism klargjort för alla med sunt förnuft, om man icke kunnat inse det förut."
LK3 18.4.3

////////////////

Ur kapitlet ”Civilisation är ej kultur” i uppsatsen ”Kultur - Vad är kultur?.
"Västerlandets tekniska civilisation skulle kunna gagna kulturen men har istället hämmat eller rentav motverkat kultur. Civilisation och kultur skulle icke behöva vara motsättningar men ha hittills varit det. Civilisation är tyvärr möjlig i samband med barbari, varpå både nazism och bolsjevism äro ovederläggliga bevis. Man kan för övrigt påstå, att västerlandet med sin enorma teknik ännu i stor utsträckning saknar förutsättning för kultur. Därpå är dess ringa förståelse för den bildade orientalens överlägsna kultur tillräckligt bevis. Kultur måste bedömas efter förefintlig förståelse för livets lagar. Och den har orientalen i högre grad än västerlänningen, som desorienterats av en i många avseenden barbarisk, livsfientlig teologi."
LK4 2.4.1

Ur kapitlet ”Kyrkan är intoleransens högborg” i uppsatsen ”Teologi.
"Ifall kyrkan åter finge samma makt som på medeltiden, skulle vi på nytt få uppleva samma bestialiska förföljelse mot oliktänkande som då. Det är en väsentlig insikt, som den s.k. religionspsykologien icke kan göra, ty den är lika verklighetsfrämmande som övriga psykologien. Så snart något som helst blir en maktfaktor, som strävar att bevara och helst öka sin makt, tas inga hänsyn till 'en sådan löjlig fiktion' som människorätt, individens rätt. Ifall socialpsykologien kunnat lära något av vår tids historia, borde företeelser som fascism, nazism, bolsjevism varit tillräckligt upplysande."
LK4 4.20.9

Ur kapitlet ”Kristendom och rättsuppfattning” i uppsatsen ”Teologi.
"Människors totala desorientering i livshänseende, totala livsblindhet, kan icke klargöras mera effektivt än ifråga om bedömningen av Hitler (denna svarta logens agent), av nazism och bolsjevism. Socialisterna sympatiserade med bolsjevismen från första början. De gillade Hitler, sålänge han var lierad med Stalin. Numera låtsas de som om de alltid varit emot nazismen."
LK4 4.36.15

////////////////////////////

Ur kapitlet ”Wisdom in Practice” i uppsatsen ”Vera Stanley Alder.
"Vårt känsloliv behärskas av otal motsatta motiv, som förblinda vår omdömesförmåga och förlama vår handlingsförmåga. Hitler visade vilken kolossal styrka enhetlig opinion och enat motiv kan utveckla. Hade tyskarna då förmått tänka självständigt och utveckla samma patriotismens ansvar, skulle de icke så lätt ha fallit offer för masshypnotismen och primitiva fanatismen."
LK5 10.4.14

Ur kapitlet ”Den historielösa människan” i uppsatsen ”Historia.
"Ifall världshistorien till stor del är amsagor och rövarhistorier, skandalskriverier och brottmålsannaler, skvaller och förtal, så kanske 'den historielösa människan' icke gjort så stor förlust. Vill hon lära känna människan på olika utvecklingsstadier, så kan hon lära det genom att studera vår tid. Bolsjevismen och nazismen visar människan på barbarstadiet, hurusom större intellekt kan göra individen till sataniskt vilddjur."
LK5 22.13.4

Ur kapitlet ”Inledning” i uppsatsen ”Svarta Logen.
"Den, som i inkarnation efter inkarnation lever endast för sig själv, vill hävda sig själv på allt livs bekostnad, icke vill uppge sin själviska makt, blir till slut ur stånd att bryta med denna tendens. Detta blir ett slags självförblindelse, med tiden obotlig. Det blir en hitlertyp, som till sist säger, 'skall jag gå under, så skall hela världen gå under med mig.' Kanske den upplysningen säger något och kan utgöra ett igenkänningstecken."
LK5 23.1.7

Ur kapitlet ”Svarta enheten” i uppsatsen ”Svarta Logen.
"Det är ett stort misstag tro, att enhet, kollektivitet i och för sig vore tecken på högre utveckling, frånvaro av egoism. De flesta kollektiviteter äro snarare bevis på motsatsen. Såväl enhet som kollektivitet intensifiera allt, både det goda och det onda. De förstärka egoismen i oanad grad. De ge framför allt känslan av både rätt och makt. Såväl fascismen som nazismen, bolsjevismen och de många religionskrigen ha tydligt visat detta."
LK5 23.8.1

Ur kapitlet ”Kampen mellan planethierarkien och svarta logen” i uppsatsen ”Svarta Logen.
"Vid kraftmätningarna mellan svarta logen och planethierarkien i fysiska världen ha de svarta nästan alltid triumferat och planethierarkien måst dra sig tillbaka. Ett av de sällsynta undantagen var just vid den senaste sammandrabbningen under andra världskriget. Det fanns ett tillfälle år 1942, då de svarta ännu en gång syntes skola segra, men som väl var för mänskligheten besegrades Hitler och hans anhang. Därmed besegrades även svarta logen, men långt ifrån definitivt. Hitlers agentur togs nämligen snart över av kommunisterna och sionisterna, vilka båda utgöra ett konstant hot mot världsfreden."
LK5 23.9.5

Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide