Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
Kunskapen om verkligheten [eng][sv]
Ekon från planethierarkiens första departement [sv]
De vises sten [eng][sv]
Vald bok!Människans väg [eng][sv]
Livskunskap 1 [eng][sv]
Livskunskap 2 [eng][sv]
Livskunskap 3 [sv]
Livskunskap 4 [sv]
Livskunskap 5 [sv]
Kaldeernas magiska cirkel [sv]
 

Människans väg

Människans väg
Avsikten med MV är att ge den allmänna orientering aspiranten behöver till sin förberedelse för lärjungaskapet, vilket utgör förutsättning för övergången till andrajaget.

Första delen i denna serie rörande verklighetsproblemen var DVS och andra delen KOV.

MV är närmast en fortsättning på de två föregående, DVS och KOV. Det visade sig allt nödvändigare att mer ingående belysa de fundamentala problem som för mänskligheten i stort tyckas vara främmande, ehuru utvecklingen medfört att de flesta numera kunna begripa vad som under gångna årtusenden var fattbart endast för eliten.

MV är ett försök att avhjälpa begreppsförvildningen i mentaltänkandet, att klargöra de olika stadierna i mänskliga medvetenhetsutvecklingen, att klargöra skillnaden mellan civilisation och kultur, allt varom de flesta ingenting insett.

Terminologien är den i Laurencys båda tidigare verk använda. Den i DVS lanserade matematiska nomenklaturen tillämpas också här. Den är enda exakta sättet att ange de olika världarnas, materieslagens, höljenas etc. inbördes förhållanden. De traditionella beteckningarna ha visat sig medföra ohjälplig begreppsförvirring och underlätta för de osakkunniga att komma med sitt oklara svammel.

Avsikten med MV är att ge den allmänna orientering aspiranten behöver till sin förberedelse för lärjungaskapet, vilket utgör förutsättning för övergången till andrajaget. Denna orientering avser främst andrajagets verklighetsuppfattning sådan den kan återges med mentala begrepp. Såsom essentialjag får individen givetvis tänka om i alla avseenden även ifråga om lägre världar. Kausaljaget ser det förstajaget söker fatta.

Med denna tredje del av esoteriska kunskapen om verkligheten kan denna allmänna, fundamentala orientering anses vara tillräcklig för att lämna en vision av tillvaron och bespara sökare mödan att söka sanningen i filosofien, antroposofien, yogan och allsköns ockult litteratur.

Därmed har människan fått en fast kunskapsgrund att stå på och utgå ifrån. Hon har fått veta allt hon behöver veta för att leva ett förnuftigt och ändamålsenligt liv i fysiska världen och på rätt sätt kunna tjäna mänskligheten, medvetenhetsutvecklingen och enheten.

Hon behöver icke vidare syssla med några problem rörande världsåskådningen utan kan helt ägna sig åt praktiska tillämpningen i levande liv. Vi äro här för att leva och lösa det praktiska livets problem. De äro de väsentliga för ett friktionsfritt, lyckligt liv för hela mänskligheten.

Vi ha tillräckligt med politiska, sociala, ekonomiska problem för att icke tala om vetenskapliga (framför allt energiproblemet). Vi ha strängt taget icke löst ett enda av det dagliga livets problem: bostadsproblemet, beklädnadsproblemet (mest ändamålsenliga klädedräkten), kostproblemet, hygienproblemet. Vi ha icke löst uppfostrans- och utbildningsproblemet bland andra. Så nog ha vi problem, som äro viktigare än att spekulera i det blå om sådant vi icke behöva veta. Vår ständiga fråga beträffande det oöverskådliga vetandet borde väl vara: hjälper det mig att leva?

Inbunden. 804 sidor. Pris: 450 kr.

Ovanstående text utgör kapitlet MV under avdelningen INLEDNINGAR av Henry T. Laurency. Avdelningen ingår i boken Människans väg, utgiven 1998.
Copyright © Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency 1998.

--> Read the book now <--

--> Läs boken nu <--

Innehållsförteckning

1 INLEDNINGAR

   INLEDNING: OM LAURENCY OCH HANS VERK
   1.1 Laurency
   1.2 Laurencys avsikt
   1.3 Laurencys verk
   1.4 DVS och KOV
   1.5 MV
   1.6 För vilka Laurency skriver
   1.7 Läsare av Laurency
   1.8 System

   INLEDNING: OM ESOTERIK
   1.9 Esoteriken är kunskapen om verkligheten
   1.10 Sökare av sanningen
   1.11 Lärjungar

   INLEDNING: OM BEDÖMNINGSFÖRMÅGA
   1.12 Undersök själv!
   1.13 Godtag aldrig något utan tillräcklig grund!
   1.14 Dogmatism
   1.15 Auktoritetstro

   INLEDNING: OM ESOTERIKENS HISTORIA
   1.16 Esoteriken före år 1875
   1.17 Efter år 1875: teosofi
   1.18 Alice A. Bailey och D.K.

   INLEDNING: OM ATT STUDERA ESOTERIK
   1.19 Att läsa esoterisk litteratur
   1.20 Råd åt esoterikstuderande
   1.21 Nybörjarens misstag
   1.22 Gör ej propaganda för esoterik!
   1.23 Kunskap medför ansvar

   INLEDNING: OM HYLOZOIKENS VÄRLDSÅSKÅDNING
   1.24 Kosmos
   1.25 Tillvarons tre aspekter
   1.26 Manifestationen
   1.27 Manifestationsmaterien
   1.28 Solsystemet
   1.29 Involutionen
   1.30 Evolutionen
   1.31 Monaden och dess höljen
   1.32 Medvetenheten
   1.33 Jaget
   1.34 Rörelseaspekten
   1.35 Tiden
   1.36 Livets mening och mål
   1.37 Naturrikena
   1.38 Människan
   1.39 Människans höljen och världar
   1.40 Människans utvecklingsstadier
   1.41 Kollektivväsen
   1.42 De sju departementen
   1.43 De sju parallellevolutionerna

   INLEDNING: OM ATT STUDERA HYLOZOIK
   1.44 Vad hylozoik är
   1.45 Hylozoiken löser verklighetsproblemen
   1.46 Hylozoiken och äldre esoteriken
   1.47 Hylozoiken såsom kunskap
   1.48 Hylozoikens terminologi
   1.49 Hylozoikens begränsning
   1.50 Vilka kunna förstå hylozoiken?
   1.51 Kunskapen måste tillämpas

   INLEDNING: OM MÄNSKLIGHETEN PÅ OKUNNIGHETSSTADIET
   1.52 Vår epok
   1.53 Vår tids desorientering
   1.54 Subjektivism
   1.55 Två världar
   1.56 Den europeiska filosofien
   1.57 Semantik (begreppsanalys)
   1.58 Indisk filosofi
   1.59 Vetenskapen
   1.60 Psykologi
   1.61 Historien
   1.62 Politiken
   1.63 Pedagogik
   1.64 Fysikalism
   1.65 Ockulta sekter
   1.66 Religioner
   1.67 Gudsföreställningar
   1.68 Heligt
   1.69 Judarna
   1.70 Evangelierna
   1.71 Kristna teologiska fiktioner
   1.72 Den kristna kyrkan

2 MONADSTEGEN

   2.1 Grundläggande om involution och evolution
   2.2 Olika sätt att beskriva evolutionen
   2.3 Kunskapen om materieprocessen
   2.4 Monadens atomkedja
   2.5 Triadkedjan
   2.6 Triadkedjans formande
   2.7 Triadkedjan möjliggör evolutionen
   2.8 De tre triaderna
   2.9 Sutratma och antahkarana
   2.10 De tre solsystemen
   2.11 Symbolik och terminologi

3 FÖRSTAJAGET

   3.1 Inledning

   FÖRSTAJAGETS HÖLJEN
   3.2 Allmänt
   3.3 Höljena såsom egna väsen
   3.4 Förstajagets världar
   3.5 Jagets beroende av höljena
   3.6 Höljenas energier
   3.7 Höljenas centra
   3.8 Departementen i höljena
   3.9 Magnetism
   3.10 Höljenas hälsa

   FÖRSTAJAGETS MEDVETENHET
   3.11 Förstajagets slag av medvetenhet
   3.12 Självidentitet
   3.13 Mediumism och klärvoajans
   3.14 Förstajagets möjliga objektiva medvetenhet
   3.15 Ingen vet gränsen för egen medvetenhet
   3.16 Medvetenhetskontroll
   3.17 Telepati
   3.18 Problem för framtidens psykologi

   MÄNSKLIGHETEN
   3.19 Vår unika mänsklighet
   3.20 Mänsklighetens nuvarande allmänna utvecklingsstadium
   3.21 Barn
   3.22 Vårt beroende av kollektiviteterna
   3.23 Mänsklighetens kunskapsarv

   MEDVETENHETSUTVECKLINGEN
   3.24 Medvetenhetsutvecklingen
   3.25 Nivåer
   3.26 Människans utvecklingsstadier
   3.27 Förstajagets förvärv av högre medvetenhet

   REINKARNATION
   3.28 Vad reinkarnation innebär
   3.29 Reinkarnationens betydelse
   3.30 Latensens betydelse
   3.31 Livet mellan inkarnationerna
   3.32 Reinkarnationen och livsokunnigheten

   SJÄLVFÖRVERKLIGANDE
   3.33 Nödvändiga egenskaper
   3.34 Livsåskådningens betydelse
   3.35 Livets mening
   3.36 Kunskapen måste omsättas i handling
   3.37 Självkännedom
   3.38 Från kunskap till visdom
   3.39 Förståelse

   FÖRSTAJAGETS SÅSOM PROBLEM
   3.40 Förstajaget är hinder för andrajaget
   3.41 Förstajagets splittring
   3.42 Förstajaget är okunnighetsjaget
   3.43 Icke-identifiering med förstajaget
   3.44 Förstajaget skall bli redskap åt andrajaget
   3.45 Insikter till hjälp för förstajaget
   3.46  TERMINOLOGI OCH SYMBOLER
   3.47 SLUTORD

4 FÖRSTAJAGETS FYSIKALVÄSEN

   4.1 Människan såsom fysikalväsen
   4.2 Organismen
   4.3 Allmänt om eterhöljet
   4.4 Eterhöljets uppgifter
   4.5 Eterhöljets centra
   4.6 Mänsklighetens okunnighet om eterhöljet
   4.7 Tillvarons energiaspekt
   4.8 Magi
   4.9 Temporär fysikalisering
   4.10 Etervärlden
   4.11 Fysisk medvetenhet
   4.12 Fysikalism
   4.13 Raser
   4.14 Sömn
   4.15 Inkarnation
   4.16 Diskarnation
   4.17 Fysiska livet är viktigast
   4.18 Esoterikerns fysiska skörd
   4.19 Hälsa
   4.20 Kostens problem
   4.21 Homeopati

5 FÖRSTAJAGETS EMOTIONALVÄSEN

   5.1 Allmänt
   5.2 Emotionalmedvetenhetens natur
   5.3 Emotionalmedvetenhetens betydelse
   5.4 Det emotionala är energikälla
   5.5 Fantasi
   5.6 Det emotionala är brygga till det kausala och essentiala
   5.7 Två världar
   5.8 Emotionalvärlden
   5.9 Livet i emotionalvärlden mellan inkarnationerna
   5.10 Planetens emotionaleon
   5.11 Mänskligheten på emotionalstadiet
   5.12 Illusiviteten
   5.13 Emotionallivets problem
   5.14 Religion
   5.15 Mentaliteten på emotionalstadiet
   5.16 Möjligheten till kunskap på emotionalstadiet
   5.17 Idiologier sakna kunskapsgrunden
   5.18 Mänsklighetens okunnighet om det emotionala

   KLÄRVOAJANS
   5.19 Allmänt
   5.20 Emotionalvärldens illusivitet
   5.21 Klärvoajanter måste tro på vad de se
   5.22 Fantasiens skapelser
   5.23 Kunskapen finns ej i emotionalvärlden
   5.24 Omöjligheten att utforska emotionalvärlden
   5.25 Emotionalvärldens auktoriteter leda vilse
   5.26 Klärvoajanters studier av tidigare liv
   5.27 Planethierarkiens inställning till emotionalvärlden
   5.28 I emotionalvärlden finnas inga andrajag
   5.29 Klärvoajans hör till emotionalstadiet
   5.30 "Kosmisk medvetenhet"

   OCKULTISM
   5.31 Inledning
   5.32 Ockultism och esoterik
   5.33 Ockulta sekter
   5.34 Ockulta sekter och frihetslagen
   5.35 Ockultisters illusioner
   5.36 Ockultisters spekulationer
   5.37 Ockultister felbedöma egen nivå
   5.38 Ockulta förmågor
   5.39 Mediumskap
   5.40 Ockultister äro icke lärjungar
   5.41 Ockultister motarbeta planethierarkien
   5.42 Ockultister äro omogna för esoteriken

   DET EMOTIONALA OCH SJÄLVFÖRVERKLIGANDET
   5.43 Kampen mellan attraktion och repulsion
   5.44 Repulsionen –- det lägre emotionala
   5.45 Attraktionen –- det högre emotionala
   5.46 Kultur
   5.47 Mystikerstadiet
   5.48 På emotionalstadiet viktigaste egenskaper och förmågor
   5.49 Bemästrandet av det emotionala
   5.50 Emotionalitetens mentalisering
   5.51 Helgoninkarnationen
   5.52 Snabbaste utvecklingen på emotionalstadiet

6 FÖRSTAJAGETS MENTALVÄSEN

   MENTALMEDVETENHETEN
   6.1 Allmänt
   6.2 Mänsklighetens mentalutveckling
   6.3 Mentalmedvetenhetens begränsning
   6.4 Mentalmedvetenheten är ingen kunskapskälla
   6.5 Fakta
   6.6 Begreppsklarhet
   6.7 Omdömesförmåga
   6.8 Sunt förnuft
   6.9 Kritik
   6.10 Begripande och förståelse
   6.11 Verklighetssinne
   6.12 Livsförståelse
   6.13 Latent kunskap
   6.14 Psykologi
   6.15 Världs- och livsåskådning

   DET LÄGRE ELLER EMOTIONALT MENTALA
   6.16 Allmänt
   6.17 Fiktionalism
   6.18 Dogmatism
   6.19 Vidskepligheter

   DET HÖGRE ELLER RENT MENTALA
   6.20 Perspektivtänkande
   6.21 Systemtänkande
   6.22 Aktiveringen av det mentala
   6.23 Teori och praktik
   6.24 Medvetenhetskontroll
   6.25 Det högre emotionala får ej försummas
   6.26 Terminologi

   SYSTEM
   6.27 Allmänt om system
   6.28 Hylozoikens mentalsystem
   6.29 Hylozoiken är överlägsen som arbetshypotes

   MENTALJAGET
   6.30 Allmänt om mentaljaget
   6.31 Esoterikern är mentaljag
   6.32 Mentaljagets fysiska livsproblem
   6.33 Mentalstadiets problem och insikter
   6.34 Mentaljagets tjänande

7 KAUSALVÄSENDET

   KAUSALHÖLJET
   7.1 Allmänt
   7.2 De två kausalhöljena
   7.3 Kausalhöljets utbyggnad
   7.4 Kausalhöljet är isoleringshöljet
   7.5 Kausalhöljets uppgift i medvetenhetsutvecklingen
   7.6 Kausalhöljet är förrådet av erfarenheter
   7.7 Kausalhöljets energier
   7.8 Kausalhöljets departement
   7.9 Kausalhöljets centra
   7.10 Kausalhöljet är människans högsta hölje
   7.11 Kausalhöljets ålder

   KAUSALMEDVETENHETEN
   7.12 Kausalhöljets passiva medvetenhet
   7.13 Kausalideernas nerdimensionering
   7.14 Kausalmedvetenheten möjliggör jagmedvetenhet
   7.15 Aktiva kausalmedvetenheten
   7.16 Kausalmedvetenhetens aktivering
   7.17 Människan från kausalväsen till kausaljag
   7.18 KAUSALVÄRLDEN
   7.19 TERMINOLOGI

8 AUGOEIDES

   8.1 Inledning
   8.2 Den revolutionerande kunskapen om Augoeides
   8.3 Allmänt om Augoeides’ arbete
   8.4 Augoeides såsom vikarierande kausaljag
   8.5 Augoeides såsom representant för ödeslagen
   8.6 Augoeides’ arbete vid människans inkarnation
   8.7 Augoeides’ arbete vid människans diskarnation
   8.8 Kärleken till Augoeides
   8.9 Augoeides såsom gud
   8.10 Kontakten med Augoeides
   8.11 Augoeides’ inspiration
   8.12 Rösten i tystnaden
   8.13 Verkan av kontakten med Augoeides
   8.14 Bli redskap åt Augoeides
   8.15 Augoeides möter på halva vägen
   8.16 Hur Augoeides ser på oss
   8.17 Vad Augoeides icke hjälper med
   8.18 Människans utvecklingsstadier
   8.19 Augoeides och lärjungaskapet
   8.20 Meditation, kontemplation, teurgi
   8.21 Ledning
   8.22 Livstillit
   8.23 Självtillit
   8.24 Mänsklighetens primitivitet
   8.25 Sorgens planet
   8.26 Augoeides i (ockulta) litteraturen
   8.27 Esoterisk begreppsförvirring om Augoeides
   8.28 Hierarkiens förbehållsamhet ifråga om Augoeides
   8.29 Förvanskningen av kunskapen om Augoeides
   8.30 Avslutning

9 ANDRAJAGET

   9.1 INLEDNING

   ANDRATRIADEN
   9.2 Andratriadens tre enheter
   9.3 Andratriadens energier
   9.4 Andratriadens tre huvudslag av medvetenhet

   ANDRAJAGET
   9.5 Inledning
   9.6 Vad andrajaget är
   9.7 De tre jagen och de tre aspekterna
   9.8 Andrajagets medvetenhet
   9.9 Andrajaget är kollektivjag
   9.10 Andrajaget lever i medvetenheten
   9.11 Andrajagets syn på verkligheten och livet
   9.12 Andrajagets subjektivism
   9.13 Andrajagets vilja
   9.14 Andrajag ge sig icke till känna
   9.15 Andrajagens arbete
   9.16 Först andrajaget äger kunskap
   9.17 Andrajagets vetenskaper
   9.18 Integration
   9.19 Suveränitet
   9.20 Esoteriken är andrajagets kunskap
   9.21 Förstajaget är otillräckligt
   9.22 Förstajaget är problemet
   9.23 Förstajaget är ovetande om andrajaget
   9.24 När förstajaget upptäcker andrajaget
   9.25 Insikter på vägen

   VÄGEN TILL ANDRAJAGET
   9.26 Förutsättningar för att bli andrajag
   9.27 Hur strävan blir medveten
   9.28 Frigörelsen från förstajaget
   9.29 Rätt inställning
   9.30 Byggandet av bron
   9.31 Övergången från första- till andrajaget
   9.32 Slutord

   LIVSLAGAR
   9.33 Lagens begrepp
   9.34 Livslagar
   9.35 Livslagarna äro grunden för vårt liv
   9.36 Ansvar
   9.37 Esoterisk livsåskådning
   9.38 Livets mening
   9.39 Livsförståelse är lagförståelse
   9.40 Rättsuppfattning
   9.41 Människans okunnighet om lagen
   9.42 Människan kan icke leva utan lag
   9.43 Lagfostran
   9.44 "Andligt"
   9.45 Kulturens väsen

   FRIHETSLAGEN
   9.46 Friheten är en livets lag
   9.47 Frihet är förutsättning för utveckling
   9.48 Fria viljan
   9.49 Livsokunnigheten kan ej förstå friheten
   9.50 Tolerans
   9.51 Tvång och förbud
   9.52 Privatlivets helgd
   9.53 Samhällsfriheten

   ENHETSLAGEN
   9.54 Enhetens lag
   9.55 Kärlek
   9.56 Kärleksfull förståelse
   9.57 Riktiga mänskliga relationer
   9.58 Tjänande
   9.59 Olika sätt att tjäna
   9.60 Människornas verkliga behov
   9.61 Esoterikerns tjänande
   9.62 Kosmiska kollektivmedvetenheten
   9.63 Kollektiviteter
   9.64 Grupper
   9.65 Vägen till enheten
   9.66 Grunden till mänsklighetens problem

   UTVECKLINGSLAGEN
   9.67 Medvetenhetsutvecklingen
   9.68 Livets mening är medvetenhetsutveckling
   9.69 Manifestationsprocessen
   9.70 Evolutionen är en långsam process
   9.71 Allt måste ses ur evolutionens synvinkel
   9.72 Evolutionsfaktorer
   9.73 Utvecklingen och reinkarnationen
   9.74 Utveckling genom identifikation och frigörelse
   9.75 Kampen mellan medvetenhet och materia
   9.76 Utvecklingsstadier
   9.77 Nivåer
   9.78 Jämlikhet
   9.79 Mänsklighetens utveckling
   9.80 Mänskliga individens utveckling
   9.81 Medvetna evolutionen

   SJÄLVLAGEN
   9.82 Lagen för självförverkligande
   9.83 Självbestämdhet
   9.84 Förståelse
   9.85 Människans fel och brister
   9.86 Självkännedom
   9.87 Personlighetsbedömning
   9.88 Egenskaper och förmågor
   9.89 Lycka och lidande
   9.90 Levnadsregler
   9.91 Levnadskonst
   9.92 Identifikation och frigörelse
   9.93 Glömma självet

   HINDER FÖR SJÄLVFÖRVERKLIGANDET
   9.94 Oförmågan att tiga
   9.95 Omdömeslöshet
   9.96 Tro
   9.97 Självbedrägeri
   9.98 Moral och moralism
   9.99 Det förflutnas makt

   ÖDESLAGEN
   9.100 Nödvändiga insikter om ödeslagen
   9.101 Misstag ifråga om ödeslagen
   9.102 Ledning
   9.103 Vår planets enastående ställning

   SKÖRDELAGEN
   9.104 Skördelagen
   9.105 Orsakslagen och naturrikena
   9.106 Sådd
   9.107 Skörd
   9.108 Kollektiv sådd och skörd
   9.109 Exempel på sådd och skörd
   9.110 "Oförtjänt" lidande
   9.111 Gottgörelse
   9.112 Skördelagen och livsokunnigheten
   9.113 Nödvändiga insikter om skördelagen

   AKTIVERINGSLAGEN
   9.114 Medvetenhetens aktivering
   9.115 Passivitet och robotism
   9.116 Det omedvetna
   9.117 Det undermedvetna
   9.118 Det övermedvetna
   9.119 Aktiveringsmetoder
   9.120 Bön och bönhörelse
   9.121 Mantraer
   9.122 Meditation
   9.123 Risker med meditation
   9.124 Samadhi
   9.125 Medvetenhetsaktivering i vardagen
   9.126 Nivåhöjning
   9.127 Gruppkraften
   9.128 Reflektions nödvändighet
   9.129 Tankekraft
   9.130 Beakta icke det negativa!
   9.131 Själviakttagelse
   9.132 Förverkligande
   9.133 "Som om"-metoden

   ESOTERIKEN
   9.134 Esoterikens överlägsenhet
   9.135 Varför vi fått esoteriken
   9.136 För vilka esoteriken är avsedd
   9.137 För vilka esoteriken ej är avsedd
   9.138 Vanskligheter med esoterikens offentlighet
   9.139 Esoteriken borde alltjämt varit esoterisk
   9.140 Esoterikens betydelse
   9.141 Kunskapens tillämpning är det viktiga

   ESOTERISK FILOSOFI
   9.142 Bro kan slås mellan esoteriken och det exoteriska
   9.143 Kunskap
   9.144 Verkligheten
   9.145 Olika system
   9.146 Tid
   9.147 Forskningens möjligheter
   9.148 Illusion
   9.149 Odödlighet
   9.150 Objektivt och subjektivt
   9.151 Esoterisk omdömesförmåga
   9.152 Verklighetsuppfattningen
   9.153 Tro

   ESOTERISK PEDAGOGIK
   9.154 Inledning
   9.155 Att förstå esoterik
   9.156 Latent kunskap
   9.157 Esoteriska lärare
   9.158 Kunskapen måste bearbetas
   9.159 Förutsättningar för esoteriska studier
   9.160 Avsikter med esoteriska studier

   ESOTERISK LITTERATUR
   9.161 Indisk litteratur
   9.162 D.K.:s och Alice A. Baileys skrifter
   9.163 Litteraturrekommendationer

   ESOTERIKERN
   9.164 Esoteriker och "esoteriker"
   9.165 Esoterikern spekulerar aldrig
   9.166 Esoterikern gör icke propaganda
   9.167 Esoterikerns kritik
   9.168 Esoterikerns världar
   9.169 Esoterikerns anpassning till mänskligheten
   9.170 Esoterikern räknar ej med att bli förstådd
   9.171 Esoterikerns livshållning
   9.172 Esoterikerns livsproblem
   9.173 Sådant esoterikern får lära sig
   9.174 Esoterikerns arbete med esoteriken
   9.175 Esoterikerns tjänande
   9.176 Esoterikerns kontakt med enheten

   ASPIRANTEN PÅ LÄRJUNGASKAPET
   9.177 Inledning
   9.178 Aspiranten
   9.179 Aspiranten prövas
   9.180 Aspirantens missriktade iver
   9.181 Grunden till aspiranternas misstag
   9.182 Aspirantens arbete på självförverkligandet
   9.183 Nödvändiga insikter för aspiranten
   9.184 Ingen kan bli förbisedd

   LÄRJUNGASKAP
   9.185 Inledning
   9.186 Lärjungen
   9.187 Vad lärjungaskap är
   9.188 Vem blir lärjunge?
   9.189 Omedvetna lärjungar
   9.190 Förutsättningar för lärjungaskap
   9.191 Nödvändiga egenskaper och förmågor
   9.192 Vad lärjungen får lära sig
   9.193 Lärjungen frågar icke läraren
   9.194 Lärjungen lär sig att se till medvetenhetsaspekten
   9.195 Lärjungaskap är gruppliv
   9.196 Lärjungens egen utveckling
   9.197 Lärjungen varnas för felaktiga metoder
   9.198 Hinder för lärjungaskap
   9.199 Lärjungen prövas
   9.200 Lärjungens livsföring
   9.201 Symboler
   9.202 Nödvändiga insikter för lärjungen
   9.203 Initiation

   DEPARTEMENT
   9.204 De sju departementen
   9.205 Vissa departement
   9.206 Departementen i höljena
   9.207 Departementen och astrologi
   9.208 Förståelse av departementen

   ASTROLOGI
   9.209 Esoterisk astrologi
   9.210 Zodiakenergier och zodiakepoker
   9.211 Fiskarnas zodiakepok
   9.212 Övergången från Fiskarnas till Vattumannens epok
   9.213 Vattumannens epok

   KAMPEN MELLAN ONT OCH GOTT
   9.214 Inledning
   9.215 Svarta logen
   9.216 FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN

   NYA GRUPPEN AV VÄRLDSTJÄNARE
   9.217 Inledning
   9.218 Ett nytt naturrike

   INVOKATION OCH EVOKATION
   9.219 Invokationens och evokationens vetenskap
   9.220 Mantraer
   9.221 Den Stora Invokationen

10 KAUSALJAGET

   10.1 Inledning
   10.2 Vad kausaljag är
   10.3 Kausaljaget är egentliga människan
   10.4 Från mentaljag till kausaljag
   10.5 Kausalhöljets roll i medvetenhetens aktivering
   10.6 Idévärlden
   10.7 De tolv essentiala egenskaperna
   10.8 Kausalmedvetenhet
   10.9 Intuition
   10.10 Sunt förnuft
   10.11 Psykologien är okunnig om kausalmedvetenheten
   10.12 Kausaljag omedvetna om sin status
   10.13 Kausaljaget har medvetenhetskontinuitet
   10.14 Kausaljagets studium av förflutna inkarnationer
   10.15 Kausaljaget kan utforska mänskliga världarna
   10.16 Kausaljagets revolution av vetenskapen
   10.17 Kausaljagets liv och livssyn
   10.18 Kausaljaget är fritt från illusioner och fiktioner
   10.19 Esoteriken är kausaljagets verklighetssyn
   10.20 Från kausaljag till essentialjag
   10.21 Ingen är ofelbar
   10.22 Kausaljagets begränsning
   10.23 Kausaljag kan ej bedöma högre verklighet
   10.24 Slutord

11 ESSENTIALJAGET

   11.1 Materia och medvetenhet
   11.2 Kollektivväsen
   11.3 Enheten
   11.4 Essentialhöljet
   11.5 Essentialmedvetenheten
   11.6 Intuition
   11.7 Kärlek
   11.8 Förståelse
   11.9 Kontakt med essentialmedvetenheten
   11.10 Förvärvet av essentialmedvetenhet
   11.11 Övergången till andratriaden
   11.12 Essentialjaget
   11.13 Essentialjaget lever i medvetenhetsaspekten
   11.14 Först essentialjaget kan bli verklig psykolog
   11.15 Visdomslinjen och kärlekslinjen
   11.16 Symboler avseende essentialjaget

12 SUPERESSENTIALJAGET

   12.2 Superessentialmedvetenheten
   12.3 Viljan
   12.4 Superessentialvärlden

13 PROTOGONOS OCH TREDJEJAGET

   13.1 PROTOGONOS
   13.2 Terminologi och symboler om Protogonos

   TREDJEJAGET
   13.3 Allmänt
   13.4 Sjätte naturriket eller första gudomsriket
   13.5 Tillvarons rörelseaspekt
   13.6 Viljan
   13.7 Sjätte naturriket är rörelseaspektens rike
   13.8 Tredjejagets fortsatta expansion
   13.9 Kosmiska expansionen
   13.10 Tredjejagets medvetenhet
   13.11 Tredjejagets verklighetsuppfattning
   13.12 Tredjejaget är suveränt i solsystemvärldarna
   13.13 Betydelsen av vetskap om högre världar
   13.14 Terminologi och symboler om tredjejaget

14 SUBMANIFESTALJAGET

   14.2 Pytagoras
   14.3 Submanifestalvärlden

15 MANIFESTALJAGET

   15.2 Manifestaljagets begränsning
   15.3 Manifestalvärlden
   15.4 Christos–Maitreya
   15.5 De sju hierarkierna
   15.6 Symboler

16 PLANETHIERARKIEN

   16.1 Inledning
   16.2 Planethierarkien består av kollektivväsen
   16.3 Planethierarkiens organisation
   16.4 Den genomgående indelningen i departement
   16.5 De sju parallella hierarkierna
   16.6 Devahierarkiens kontakt med mänskligheten
   16.7 Hierarkiska personligheter
   16.8 Planethierarkiens sekreterare, 45-jaget D.K.
   16.9 Buddha och Christos
   16.10 Kosmiska karriären
   16.11 "Gud" är de allt högre hierarkierna
   16.12 All kunskap kommer från hierarkien
   16.13  Planethierarkiens livssyn
   16.14 Planethierarkien måste lyda livslagarna
   16.15 Hierarkien kan icke veta framtiden
   16.16 Den oerhörda distansen
   16.17 Planethierarkien är icke neutral
   16.18 Planethierarkiens arbete
   16.19 Lärjungaskapet
   16.20 "Initiationerna"
   16.21 Planethierarkien värvar ej lärjungar
   16.22 Planethierarkien söker medhjälpare
   16.23 Planethierarkien tjänar mänskligheten, ej individen
   16.24 Planen
   16.25 Planethierarkien omorganiseras
   16.26 Nya kausalriket
   16.27 Nya gruppen av världstjänare
   16.28 Planethierarkiens återframträdande
   16.29 Missuppfattningar om planethierarkien
   16.30 Terminologi

17 PLANETREGERINGEN

   17.1 Olika slags regeringar
   17.2 Planetregeringen
   17.3 Även planetregeringens medlemmar utvecklas
   17.4 Planethärskaren
   17.5 Det stora offret
   17.6 Gud
   17.7 "Lärjungar till planetregeringen"
   17.8 Avatarer
   17.9 Manifestationsprocesser
   17.10 Kosmiska riken
   17.11 Kosmiska totalmedvetenheten
   17.12 Kosmisk medvetenhet
   17.13 Allvetenhet
   17.14 Kosmiska energier
   17.15 Kosmiska organisationen
   17.16 Kosmiska kollektiv
   17.17 Kosmiska individer
   17.18 Kosmiska expansionen
   17.19 Symboler

18 TERMINOLOGI OCH SYMBOLIK

   18.1 Traditionella esoteriska symboliken
   18.2 Terminologien är i behov av en reform
   18.3 Laurencys terminologi
   18.4 Universal mind
   18.5 Själ
   18.6 Tvillingsjälar
   18.7 Ande, själ, kropp
   18.8 Översjälen
   18.9 Monaden
   18.10 Jaget
   18.11 Symboler för förstajaget och dess världar
   18.12 Symboler för essentialiteten
   18.13 "Död"
   18.14 "Synd"
   18.15 Gud immanent och transcendent
   18.16 Motsatspar
   18.17 Ljus och mörker
   18.18 Graal
   18.19 Triangeln och kvadraten
   18.20 Astrologisk symbolik
   18.21 Korset
   18.22 Korsfästelse
   18.23 Offer
   18.24 Esoteriska historien
   18.25 Kultur
   18.26 Några esoteriska termer
   18.27 Några esoteriska symboler

Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide