Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
Kunskapen om verkligheten [eng][sv]
Ekon från planethierarkiens första departement [sv]
De vises sten [eng][sv]
Människans väg [eng][sv]
Livskunskap 1 [eng][sv]
Livskunskap 2 [eng][sv]
Livskunskap 3 [sv]
Livskunskap 4 [sv]
Livskunskap 5 [sv]
Kaldeernas magiska cirkel [sv]
 

Henry T. Laurency

Henry T. Laurency
Henry T. Laurency är pseudonym för en svensk esoteriker. Han valde anonymiteten, då han ansåg att budskapet var det enda viktiga; personligheten som överbringade det, oväsentlig.

Laurencys framställning av hylozoiken utgår från naturforskningens fundamentala begrepp. Syftet är att möjliggöra en logisk uppfattning av verkligheten och livet. Esoteriska symboler ha konsekvent utmönstrats. Däremot ha endast esoteriska fakta använts, varför framställningen icke i något avseende strider mot den fundamentala esoteriska uppfattningen av tillvaron. Strävan har varit att i högsta möjliga grad förenkla den schematiska bilden av universum och medvetenhetsutvecklingen.

Laurency har gett esoteriken den kunskapsteoretiska grunden att stå på, något som den dittills saknat, en fatal brist för filosofiskt och vetenskapligt skolade intelligentian. Det beror givetvis på att ingen förut förstått hur nödvändigt detta är och icke kunnat lägga en sådan grund. Hade den funnits med från början, så skulle vi sluppit ifrån dessa otaliga ockulta sekter, som verkat (ofta avsiktligt) vilseledande. Och kritiker hade ej fått tillfälle förlöjliga den sanna kunskapen.

Avsikten med Laurencys verk har också varit att hjälpa till att utveckla mentalmedvetenheten. Mentala utvecklingen gagnas bäst av egna initiativ till reflexion. Människorna äro i stort sett mentalt inaktiva, därför att de låta sig nöja med vad andra sagt och tanklöst säga efter. Det blir ingen mental utveckling på det sättet.

Laurencys uppgift beträffande världsåskådningen var att lämna en kortfattad redogörelse för kosmos atomiska struktur och klargöra tillvarons treenighet (materien, rörelsen och medvetenheten). Detta är två fundamentala fakta, som äro nödvändiga för kunskapen om verkligheten. De ha icke förut klargjorts. Därtill kommer i livsåskådningen hävdandet av livets absoluta lagenlighet.

Det är mycket annat, som har behövt framhävas: såsom att tillvarons mening är uratomernas (monadernas) medvetenhetsutveckling genom evolutionens sex naturriken och sex gudomsriken, planethierarkiens, planetregeringens, solsystemregeringens existens etc. Med detta undanröjes ett otal missuppfattningar och vidskepelser och insättes sunda förnuftet i sina rättigheter, bortfaller teologisk och filosofisk spekulation och framträder hylozoiken i sin underbara enkelhet och självklarhet.

Laurency har sett som sin uppgift att så utforma det pytagoreiska mentalsystemet (med begrepp hämtade från modern naturvetenskap och modern esoterisk psykologi), att det kan tjäna som en godtagbar arbetshypotes för filosofer och vetenskapsmän, när dessa en gång inse det misslyckade i alla sina okunnighetens fantasispekulationer. Det är en sak varken teosofer, antroposofer, yogier eller andra ockultister lyckats med. Största möjliga exakthet i beskrivningen av materie- och energiprocesserna har eftersträvats såsom nödvändig grund för verklighetsuppfattningen.

All kunskap vilar på fakta. Men icke alla fakta ha samma betydelse. Det finns oväsentliga, väsentliga och fundamentala fakta. Vetenskaperna ha lätt att drunkna i floder av fakta. I skolan överösas lärjungarna med oväsentliga fakta och förlora både översikt och därmed ofta intresse för ämnet. Det finns ämneslärare, som anse alla oväsentliga fakta väsentliga. Vad skolan behöver är översikter, som ge perspektiv. Det är de fakta, som ge översikter, som äro väsentliga fakta. även en specialist gallrar ut de konstaterade fakta, som han anser oväsentliga. De fakta som finnas i uppslagsböcker äro redan de utvunna ur en mängd fakta, ett destillat av fakta. Uppslagsböckernas fakta böra icke belasta skolungdomens minnen. Det räcker med att de veta, var de ska finna dem, ifall de någonsin behöva dem.

Laurency är ingen lärare, har aldrig velat vara lärare. Man kan möjligtvis säga, att han är expert på (redan publicerade) esoteriska fakta från planethierarkien och velat infoga dessa i ett mentalt system, så att fakta kommit i för den filosofiskt och vetenskapligt skolade intelligentian begripligt skick, användbart såsom arbetshypotes. Han har icke räknat på förståelse av sin tids filosofer och vetenskapsmän, icke heller av de olika ockulta sekterna. Men systemet borde finnas till hands den dag sökare fråga efter en hållbar arbetshypotes. Han vågar hävda dess överlägsenhet över härskande filosofiska, vetenskapliga, teosofiska, antroposofiska, rosenkreuziska och yogafilosofiska systemen. Det kunde icke ha tillkommit utan de fakta som 45-jaget D.K. lät publicera åren 1919 - 1949. Det gör icke D.K:s verk överflödigt utan vill tvärtom utgöra en inledning till detta för oinvigda svårtillgängliga verk.

Fullt medveten om vilka problem, som möter den, som ovetande om esoteriken vill söka begripa verkligheten, har författaren med dessa egna kommentarer sökt underlätta förståelsen i olika avseenden.

Det är att hoppas, att någon (fullt lämplig därtill) lämnar en exakt redogörelse för de öden denna esoteriska kunskap fått genomgå alltsedan dess första framträdande år 1875. Att denna kapacitet ej får tillhöra någon av de många ockulta sekter, vilka bidragit till desorienteringen på detta esoteriska kunskapsområde, är ett påpekande som ej borde behöva göras men som tyvärr visat sig nödvändigt. Alltför många lida av den självöverskattning och tilltagsenhet, som så lätt stimuleras av medfödd tendens till fantasikonstruktioner och fabuleringsförmåga och som esoteriken tycks ge obegränsade möjligheter till. Frånsett några få fakta (gemensamma för de flesta) tycks individens fantasi fått fritt spelrum. Framför allt förvillande äro alla försök att sammanblanda naturforskningens samt experimental- och introspektionspsykologiens dagshypoteser med esoterik. Det blir ett ohjälpligt kvasi. Esoteriken har inga beröringspunkter med exoterisk forskning. De två måste hållas absolut åtskilda, tills forskningen upptäckt och genomforskat fysiska etervärlden. Det sagda kan icke starkt nog understrykas.

Ovanstående text utgör kapitlet Avsikten med Laurencys verk i uppsatsen Laurency av Henry T. Laurency. Uppsatsen ingår i boken Livskunskap Fyra, utgiven 1995.
Copyright © Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency 1995.

Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide