Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
 

Helena Petrovna Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky

Helena Petrovna von Hahn var en rik, rysk adelsdam, vars liv på det hela taget var ett enda martyrium. Hon fick aldrig någon skolunderbyggnad. Medfödda överfysiska anlag gjorde henne egensinnig redan såsom barn. Hon skrattade åt de franska och engelska guvernanter, som sökte bibringa henne “västerländsk kultur”. Sjutton år gammal gifte hon sig på trots med den c:a 50 år äldre guvernören, general Blavatsky, som hon flydde ifrån på bröllopsnatten och reste till utlandet. Rik som hon var kunde hon ägna sig åt världsomfattande resor, allt under det hon utvecklade sina latenta anlag och återförvärvade såväl mentalt som kausalt förstånd (objektiv medvetenhet i mental- och kausalhölje). Under en vistelse hos ett 45-jag blev hon i sin hjärna medveten om att vara ett kausaljag.

Goda biografier över henne äro Sinnetts En sierskas öden (till svenska 1887) samt W. Kingsland The Real H .P. Blavatsky (London 1928).

Blavatsky hamnade så småningom i New York, där hon år 1875 deltog i stiftandet av teosofiska samfundet på begäran av de många intellektuella, som fascinerats av hennes oerhörda vetande och äkta magiska experiment.

I New York 1877 författade Blavatsky ett arbete, Isis Unveiled, som består av två delar. Första delen (628 sidor) är en kritik av vetenskapens, andra delen (648 sidor) av teologiens dogmer. Hur pass berättigad den kritiken var har blivit alltmer uppenbart.

Hon förklarade för sina vänner, att arbetet skulle draga över henne idel missförstånd, förtal och oförsonlig illvilja. Detta är ju också oundvikligt på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium. Men hon gjorde som hon blivit anbefalld.

Det är ett vidunderligt arbete. Det förefaller otroligt, att en enda människa utan skolunderbyggnad, utan vetenskapliga studier eller annan utbildning, kunnat utföra en sådan om nästan historisk allvetenhet vittnande prestation och detta därtill utan ens minsta referensbibliotek till sitt förfogande.

Blavatsky var givetvis för alla en fullständig gåta. Hur skulle de också kunna förstå ett kausaljag? Hon hade aldrig åtnjutit någon undervisning, aldrig studerat ett enda vetenskapligt verk (onödigt, enär hon genast kunde veta vad det innehöll om hon önskade det). Och ändå kunde hon ge klara besked om allt man frågade henne om och lösning på problem, varom de lärde ännu tvista.

Men hennes bristande skolning hade en påtaglig nackdel. Hon var i sin hjärna oförmögen till metodiskt och systematiskt tänkande, vilket menligt inverkade på hennes framställningssätt. Hon avskydde allt vad mentalsystem hette, såsom hinder för riktig verklighetsuppfattning, aldrig överensstämmande med naturens ordning. Hon ansåg dem förlama tänkandet genom mentala orörligheten i orubbligt system. Icke desto mindre äro dessa nödvändiga på mentala nivåer, för alla som ej blivit kausaljag. De äro mentala garantien för att fakta hamnat i sina rätta sammanhang. De klargöra vetandet på en viss nivå och underlätta översikt och orientering. Hela mänsklighetens mentala utveckling återspeglas i en serie mentalsystem. Kausaljaget behöver inga mentala system (nödvändiga för att ge mentalideerna deras rätta infattning), eftersom kausalideerna själva äro ofelbara system och fakta alltid insatta i riktiga sammanhang.

Det andra standardverket i Blavatskys omfattande litterära produktion är Secret Doctrine (Hemliga läran), som i stora drag redogör för symboliken hos några av de esoteriska kunskapsordnarna. Det kan i likhet med Isis betraktas som en övermänsklig prestation. Därtill kommer att Blavatsky vid tiden för författandet var en åldrande dödsmärkt invalid, arbetande under de mest krävande yttre omständigheter.

Verket skrevs åren 1885–88 som alltid utan tillgång till minsta referensbibliotek. Det är liksom Isis späckat med citat från de mest sällsynta böcker och manuskript som hon aldrig sett!! Vad det betyder förstår esoterikern. Det består liksom Isis av två digra volymer. Första delen handlar om kosmos, andra om människan. Båda delarna ha tre analoga avdelningar: danandet, de gamles symbolik därom samt kritik av dagsvetenskapens hithörande hypoteser.

En s.k. tredje del utgavs efter Blavatskys död av Besant. Den innehåller en hel del överblivna (som det vill förefalla ofullbordade) uppsatser i olika esoteriska ämnen.

Secret Doctrine är intet lättläst verk för esoteriskt oskolade, obekanta med hithörande symboler. Någon systematisk översikt över esoteriska kunskapen om verkligheten skall man icke vänta sig. Det innehåller “Dzyans” symboler (planethierarkiens äldsta). Det redogör för flera kunskapsordnars olika symboliska framställning av kosmos och livets evolution samt visar dessas inbördes överensstämmelse.

Ovanstående text utgör utvalda delar av kapitlet H. P. Blavatsky (1831-1891) i uppsatsen Kunskapens och fiktionernas ursprung av Henry T. Laurency. Uppsatsen ingår i boken Kunskapen om verkligheten.
Första upplagan 1961. Andra upplagan 1982.
Copyright © Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency 1982.

Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide