KORT OM ARBETE I ESOTERISKA GRUPPER

 

Kriteriet på om grupper är esoteriska eller ej ligger inte i materieaspekten, inte ens i medvetenhetsaspekten, utan i viljeaspekten. Vad betyder det? Materieaspekten har med föremålet, ämnet för studiet och verksamheten att göra. Att man studerar ”esoteriska grejor” är alltså inte det avgörande, ty det kan göras på hur låg medvetenhetsnivå som helst: veckotidningsastrologi, intresse för tidigare liv enligt nyfikenhetens och självmärkvärdighetens diktat. Men även om gruppens medvetenhetsnivå är förhållandevis hög och de studier gruppen ägnar sig åt följaktligen håller en oklanderligt hög nivå intellektuellt sett, är inte heller detta kriteriet för  en esoterisk grupp. Utan, som sagt, viljeaspekten allenast. Nämligen: strävar man, arbetar man med att förbättra sitt vara, försöker man övervinna svagheter, förverkliga sina slumrande potentialer? Är arbetet ändamålsenligt efter planen för allt livs utveckling? 

 

Vad tar du med dig in i gruppen, in i gruppträffarna? Vad lämnar du utanför?

Iakttag dig själv i grupparbetet. Hjälper du eller hindrar du arbetet?

Är du beredd att lämna egenkärleken och fåfängan utanför? Kravet på uppmärksamhet eller kravet på icke-uppmärksamhet? Se mig! eller Se mig inte! Det är felinställningar i personligheten som gör att jag har dessa mekaniska reaktionsmönster.

 

Gruppverksamhetens fem laster och fem dygder

Ineffektiva grupper kännetecknas av att dess medlemmar:

1) inte är inställda på att först och främst arbeta;

2) kommer illa förberedda till mötena, om de kommer alls;

3) låter sociala behov bestämma;

4) kräver hänsyn;

5) har med sig den falska personligheten till gruppen.

Dylika grupper upplöses snart, då de ansvarstagande medlemmarna lämnar den.

 

Den effektiva gruppens fem dygder består i att dess medlemmar

1) ställer arbetet i centrum;

2) ser gruppverksamheten, däribland mötena, som ett åtagande;

3) gör ständiga ansträngningar inifrån varat;

4) visar varandra tillbörlig hänsyn;

5) lämnar den falska personligheten utanför.

 

Förenta staternas president John F. Kennedys berömda uppmaning, ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga i stället vad du kan göra för ditt land”, kan med vederbörlig modifikation tillämpas på grupparbetet: ”Fråga inte vad din grupp kan göra för dig, fråga i stället vad du kan göra för din grupp.”

 

Skapa rum för arbete och tjänande. Det handlar inte så mycket om att skapa tid för arbete och tjänande som att skapa rum för det. Skapa rum i ditt inre. Börja med att visualisera ett rum, som gradvis blir allt större, där arbetspersonligheten är ensam härskare. När du skapar ett dylikt rum, blir det också tid för arbete och tjänande, såsom effekt av denna orsak, genom elimineringen av allt onödigt, allt störande och förstörande. Den växande arbetspersonligheten eliminerar på naturligt sätt det som är onödigt.

 

Felaktiga motiv för inträde i en grupp:

1) Behov av sällskap och social samvaro.

2) Önskan att finna människor som kan hjälpa mig, förstå mig, förmå mig att arbeta.

3) Behov av terapi.

4) Nöje och behag i esoteriska studier.

5) Behov av att få uppmärksamhet, bli sedd, uppskattad, göra sig gällande

 

Riktiga motiv för inträde i en grupp:

1) Vilja att förbättra sitt vara.

2) Vilja att öka sin kunskap för att kunna bli till större gagn.

3) Insikt om nödvändigheten av att arbeta enligt arbetets egna lagar.

4) Vilja att skola sig själv i arbete och tjänande.

5) Beredskap att axla ett större ansvar.

 

Människor olämpliga för  grupparbete:

 1) Kaotiska, psykiskt defekta eller bräckliga. Gruppen kan inte och skall inte fungera som terapicirkel.

 2) Sådana med behov av självhävdelse och dominans eller ”hasnamuss-kandidater”.

 3) Odisciplinerade och lata eller ”luffare”. Sådana som inte orkar läsa böckerna ordentligt.

 4) Astrala och mediala – alltså människor med okontrollerbara psykiska förmågor.

 5) Alltför formativt tänkande eller ”galningar”.

 6) Emotionalt alltför negativa – exempelvis uppfyllda av hat, bitterhet, hämndgirighet, cynism, självömkan, depression eller dylikt.

 7) Sådana som är alltför mycket lagda åt att tro på hugskott och inbillningar, i synnerhet om sig själva.

  8) Ett-centrums-människor, alltså sådana som är tankemänniskor, känslomänniskor eller fysiska människor på alltför stor bekostnad av de andra centren.

  9) Socialt hämmade, slutna eller icke-kommunikativa.

10) Instrumentellt inriktade och manipulativa, alltså vill använda gruppen för egna syften.

 

En enda olämplig människa i gruppen kan förstöra och omöjliggöra hela gruppens arbete.

Det är lätt att av obetänksamhet släppa in olämpliga människor i gruppen, det kan visa sig vara betydligt svårare att få sådana att lämna den.

Sentimentalitet, missriktad hjälpsamhet eller tycka-synd-om-inställning skall inte vägleda vid urvalet av blivande gruppmedlemmar. En sund, måttlig gruppegoism skall vägleda: ”Behöver vi den här människan? Är den här individen till nytta för oss?” De bästa arbetarna och tjänarna är de som minst behöver gruppen, de sämsta de som mest behöver den. Det ligger en skenbar paradox i ”Först den kan bli lärjunge som inte känner sig behöva mästaren”.

 

Däremot kan människor vara lämpliga för grupparbete, om de:

  1) Är psykiskt normala och psykiskt relativt starka.

  2) Har ett visst mått av ödmjukhet och vilja till samarbete.

  3) Har förvärvat en viss grad av självdisciplin och intellektuell arbetsförmåga.

  4) Har en viss känslighet för finare intryck men likväl står med båda fötterna på jorden.

  5) Kämpar med att övervinna formativa tendenser.

  6) Strävar bort från negativ emotionalitet.

  7) Låter sunda förnuftet, sansen och måttan ha första och sista ordet.

  8) Är någotsånär balanserade i sitt vara som fysiska, emotionala och mentala människor.

  9) Är sociala, öppna och meddelsamma.

10) Vill lära sig vad esoteriskt arbete innebär och kräver, beredda att lyda arbetets lagar.

 

Yttre omständigheter och förutsättningar för framgångsrikt grupparbete

1) Det är i allmänhet att föredraga att hålla gruppmötena på bestämda, återkommande tider, till exempel samma veckodag, samma tid.

2) Gruppmötena skall inte hållas för ofta (varje vecka) men inte för sällan (med månader emellan), inte heller oregelbundet.

3) Det är i allmänhet att föredraga att mötena hålls utan förtäring, då dylik tenderar att taga för mycket tid och allmänt sätta i gång mekaniska sociala beteenden. Håll mötena på sådana tider att medlemmarna hunnit äta hemma.

4) Det skall finnas en ordförande och en sekreterare, eventuellt kassör. Dessa befattningar roteras vanligen mellan medlemmarna, så att alla bär bördorna; alternativt kan icke-utnämnda medlemmar åtaga sig andra sysslor. Ordföranden leder diskussionerna och sekreteraren för nödvändiga anteckningar om vad som avhandlats, i synnerhet beslut som fattats. (Observera de tre aspekterna nedtransformerade: viljeaspekten (manu): ordförande; medvetenhetsaspekten (bodhisattva): sekreteraren, gruppens minne; materieaspekten (mahachohan): kassör, förvaltaren av gruppens materiella tillgångar.

5) Det skall finnas en bestämd dagordning eller arbetsplan för varje gruppmöte, och denna skall sedan genomföras.

6) Det är att rekommendera att gruppmötet hålls i en neutral lokal och inte i någon medlems hem. I många bostadsområden finns föreningslokaler, som upplåtes mycket billigt eller gratis till boende, oftast står tomma och är utmärkta för detta ändamål. Om gruppmötet hålls i någons hem, måste omständigheterna vara sådana att utomstående personer inte finns närvarande.

7) Gruppen skall vid återkommande tillfällen utvärdera det egna arbetet och sträva att förbättra arbetet efter vad utvärderingarna ger vid handen.

 

Senare meddelas ytterligare regler, principer eller råd för esoteriska gruppers arbete. Här följer endast ytterligare tre sådana:

 

1) Vid varje möte skall gruppen göra minst en övning. Lämpligt är att låta sammankomsten inledas med en övning och avslutas med en annan.

2) Om gruppmedlemmar träffas utanför gruppmötena, skall de inte tala om vad som framkommit vid mötena, allraminst för utomstående.

3) Om gruppmedlemmar träffas socialt utan att utomstående är närvarande, bör de aldrig låta sådana träffar vara alltigenom mekaniska utan alltid passa på tillfället att gemensamt göra några övningar.

 

Och för varje esoteriskt arbetande människa:

1) Varje dag före insomnandet kan lämpligen avslutas med den femfaldiga allmänna utvärderingen: Vad gjorde jag bra i dag? Vad gjorde jag som jag inte borde ha gjort? Vad gjorde jag inte som jag borde ha gjort? Vad gjorde jag som kunde ha gjort bättre? Vad vill jag göra i morgon?

2) Icke låta en dag förgå utan att läsa något, om än aldrig så kort, i en esoterisk bok. Är jag för trött, kan jag alltid läsa ett mantra eller bedja en bön.

3) Icke en dag skall förgå utan att jag tänkt på och tackat gudarna och de äldre bröderna.