Regler och råd för inlägg
i diskussionsforum!

Allmänt:

Du bör verka för enhet, frihet och utveckling! Håll Livslagarna levande, inom Dig, när du skriver Ditt inlägg.

Kom ihåg att vi är här för att hjälpa varandra, inte stjälpa varandra!

Ordet är fritt: den skriver som har funderingar kring - i första hand - Henry T Laurencys litteratur (hylozoiken); den som känner sig manad och tror sig kunna tillföra något nyttigt, svarar. Försök att hålla diskussionen levande; kom gärna med egna funderingar i anslutning till det ämne som behandlas.

Du bör inte förvänta Dig omedelbara svar på Dina inlägg.

Du bör försöka använda det mentala i så hög grad det är möjligt vid författandet av inlägg, som behandlar världsåskådningen.

Reagerar Du starkt negativt på ett inlägg bör Du vänta med att svara på detta tills emotionalhöljet lugnat ner sig (kan ta många timmar)!

Skilj på sak och person. Det är ämnen och frågor vi behandlar här. Det som är väsentligt är Sanningen, och endast en vänlig attityd och en förstående inställning kan verka för ett närmande av Sanningen och ett förverkligande av Broderskapet (enheten).

Visa respekt.

Rubriksättning, Ämnen, Innehåll, Citat et cetera:

Rubriken bör avspegla inläggets innehåll (ämne), och vara så kort och upplysande som möjligt.

Du bör hålla Dig till ämnet. Nytt ämne = Ny rubrik.

Citat bör åtföljas av tydliga referensangivelser.

Begrepp bör definieras innan eller i anslutning till användandet av dem. Konsultera gärna Litet Esoteriskt Lexikon [LEL online].

Saknas stipulation (egen definition av begrepp) förutsätts Laurencys definition gälla!

Alla former av kritik (ifrågasättande) bör vara saklig, speciellt gäller detta vid behandlingen av världsåskådningen! Ange Dina skäl, och nedteckna Dina tankar utförligt; meningen är att vi också ska kunna svara på Ditt inlägg.

Innan Du svarar på ett inlägg bör Du grundligt studera det, för att i möjligaste mån undvika missuppfattningar.

Kom ihåg att det är kvaliteten på Dina inlägg som kommer att avgöra deltagarnas uppfattning om Dig.

När Du behandlar ett problem (t.ex. en motsägelse), försök att se det ur ett större perspektiv. Reflektera över problemet innan Du skriver och studera tillgängligt material först. Attackera problemet ur olika vinklar. Vidga perspektivet!

Försök att i möjligaste mån precisera Dina funderingar, vad Du undrar och vad det är för svar Du önskar. Ju utförligare Du skriver, desto större sannolikhet att någon kan ge Dig ett tillfredsställande svar.

Missbruk:

Upprepade skräpinlägg (icke-seriöst innehåll) eller personangrepp medför avstängning.

Moderator förbehåller sig rätten att vägra publicera oseriösa inlägg, och inlägg som tydligt motverkar Sanning, Självförverkligande och Broderskap.

MS & RH 26 juni 53Aqu.