INSTUDERINGSFRÅGOR

TILL KUNSKAPEN OM VERKLIGHETEN

avdelningen VERKLIGHETSPROBLEMEN, DEL I

Tryck på ? eller på . i slutet på varje fråga så kommer du direkt till svaret.
 1. Varför kan vetenskapen inte besvara frågorna vad? och varför?
 2. Varför kan esoteriken på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium bli endast en arbetshypotes?
 3. Varför är system nödvändiga för tänkandet?
 4. Klargör förhållandet mellan kunskap och återerinring. Förklara i detta sammanhang innebörden av begreppet latens.
 5. Vari består den esoteriska kunskapens oskattbara värde?
 6. Vilken är följden av att mänskligheten inte på egen hand kan förvärva kunskap om tillvaron?
 7. Förklara skillnaden mellan tro och antagande.
 8. Varför gäller att ingen självlärd skådare någonsin såg riktigt?
 9. Är något eller några av de fem bevisen för hylozoikens riktighet viktigare än de övriga? Motivera svaret!
 10. Vad är magi?
 11. Vad innebär begreppet hylozoik?
 12. Vilken är hylozoikens kunskapsteoretiska grundsats?
 13. Enligt hylozoiken är tillvaron en treenighet av tre likvärdiga aspekter. Förklara vad detta innebär.
 14. Vad är monaden? Definiera den ur materie- och medvetenhetsaspekt.
 15. Varför är materieaspekten den nödvändiga grunden för vetenskapligt betraktelsesätt?
 16. Vilka av tillvarons grundfaktorer är obegränsade i rum och tid?
 17. Vad är en kosmos?
 18. Vad innebär begreppet atomvärld?
 19. Beskriv uppkomsten av atomslagen.
 20. Vad skiljer atomvärldarna åt och vad förenar dem?
 21. Är materien oförstörbar?
 22. Vad är rummet i absolut mening? I kosmisk mening? Och alltså i solsystemisk mening?
 23. Vilket är förhållandet mellan dimension och atomslag?
 24. Har tid dimension?
 25. Klargör skillnaden mellan solsystem och kosmos vad avser materiesammansättningen.
 26. Definiera atom- och molekylarmateria.
 27. Vilka är människans fem världar och fem höljen i dessa?
 28. Vilket är människans mål i människoriket?
 29. Vad har höljet för funktion åt monaden?
 30. Är det någon skillnad på form och hölje?
 31. Monaden är jaget. Men varje hölje åt monaden består även det av monader i sista hand. Då måste alla monader i mina höljen tillsammans vara mitt jag. Är denna slutsats riktig? Motivera svaret.
 32. Förklara kort de fem mänskliga höljenas funktion.
 33. Förklara innebörden av följande grader av medvetenhetens utveckling (aktualisering): potentiell, aktualiserad, passiv, aktiv.
 34. Vad är jag?
 35. Vad är kosmiska totalmedvetenheten?
 36. Vad är viktigast att veta beträffande medvetenheten?
 37. Vad innebär subjektiv och objektiv medvetenhet?
 38. Vad innebär det att allt subjektivt har sin objektiva medvetenhet?
 39. Beskriv kort människans tre huvudslag av medvetenhet.
 40. Vad innebär följande beteckningar: 47-jag, 46-jag etc.
 41. Vad är innebörden av dagsmedvetenhet, undermedvetenhet och övermedvetenhet?
 42. Vad är viktigast att veta beträffande tillvarons rörelseaspekt?
 43. Vilka är huvudorsakerna till rörelsen? Definiera dem.
 44. Vad är aktiv medvetenhet?
 45. Vad innebär medvetenhetsaktivering?
 46. Vad är det för skillnad på medvetenhetsaktiveringen i de tre lägsta naturrikena, i människoriket respektive i de övermänskliga rikena?
 47. Varför behöver monaden höljen?
 48. Vilken är tillvarons mening?
 49. Vilket är tillvarons mål?
 50. Vad säger formlagen?
 51. Vad förklarar återfödelsen?
 52. Vad är ett naturrike?
 53. Räkna upp solsystemets naturriken.
 54. Vad är transmigration?
 55. Vad fordras för transmigration till högre rike?
 56. Beskriv kortfattat vad som kännetecknar medvetenheten i mineral-, växt- och djurrikena.
 57. Vad innebär naturens klasser?
 58. Förklara innebörden av kausalisering.
 59. Vilket hölje är permanent under hela evolutionen i människoriket?
 60. Vad är förklaringen på att individerna i människoriket står på högst olika stadier i medvetenhetens utveckling?
 61. Är människan god enligt hylozoiken?
 62. Vilken är den viktigaste av människans fem världar? Varför?
 63. Hur är kunskap om högre världar, och således om kosmos i dess helhet, möjlig, om lägre världars medvetenhet inte kan uppfatta högre värld?
 64. Nämn något om vad som kännetecknar essentialmedvetenheten.
 65. Vad är och var finns lidandet?
 66. Vad har planethierarkin för uppgift?
 67. Vilket är hylozoikens förnämsta axiom?
 68. Vilken är skillnaden mellan naturlag och livslag?
 69. Räkna upp och beskriv kortfattat de för mänskligheten viktigaste livslagarna.
 70. Vad är ont och hur kan människan drabbas av ont, om kosmos är styrd av fullkomliga väsen?
 71. Vilket är slutmålet för människans rättssystem och samhällssystem?
 72. Varför är hylozoiken det mest överlägsna kunskapssystemet?
SVAR PÅ INSTUDERINGSFRÅGOR

 1. På grund av den stora okunnigheten; att vetenskapen ännu inte lyckats utforska en procent av verkligheten.Klicka här så kommer Du till nästa fråga.
 2. I esoterisk mening är kunskap detsamma som egen erfarenhet, inhämtad genom objektiv medvetenhet. Och sådan medvetenhet har människan endast i den tätare fysiska världen (49:5-7). Om alla de allt högre världarna kan hon endast bilda sig hypoteser.Klicka här så kommer Du till nästa fråga.
 3. System är tänkandets orienteringssätt. Kunskap är ett fulländat tankesystem av erforderliga fakta. System är nödvändiga på mentala nivåer för alla som ej blivit kausaljag. De är den mentala garantin för att fakta hamnat i sina rätta sammanhang. De klargör vetandet på en viss nivå och underlättar översikt och orientering.Klicka till nästa fråga
 4. Kunskap är återerinring. Allt vi kan omedelbart uppfatta, begripa, förstå, har vi i föregående inkarnationer tillgodogjort oss. En ofantligt liten del av det vi vet och kan har vi lärt oss i nuvarande inkarnation och har aktuellt. Det ojämförligt mesta har vi latent från tidigare liv. Dessa tidigare förvärvade egenskaper och förmågor förblir latenta, tills de i ny inkarnation får tillfälle att utvecklas. Blanda inte ihop latens och potentialitet. Allt vi en gång ägt men inte längre har aktuellt tillgängligt, är latent. Potentiellt är allt vi ännu aldrig ägt men har möjlighet att förvärva.Klicka till nästa fråga
 5. Den esoteriska kunskapens oskattbara värde ligger bland annat däri att den befriar från okunnighetens vidskepelser och skenkunskap, från illusioner och fiktioner samt medför en total omvärdering av alla livets värden såsom en nödvändig följd av vetskapen om livets mening och mål. Esoteriken innehåller de fundamentalfakta som ansetts nödvändiga för att skänka mänskligheten erforderliga perspektiv på tillvaron, utan vilka desorientering är oundviklig. Esoterikens fakta visar tillvarons förnuftighet.Klicka till nästa fråga
 6. Eftersom mänskligheten aldrig på egen hand kan förvärva kunskap om tillvaron, dess mening och mål eller kunskap om kosmiska verkligheten och livet, har den alltid fått denna kunskap till skänks. Planethierarkien vill ge oss all kunskap.Klicka till nästa fråga
 7. Tro är känslans absoluta och oresonliga övertygelse, oemottaglig för rättelse och förnuft. Antagande är något tills vidare, tills man fått veta, är tillgängligt för förnuftsskäl och önskar rättelse.Klicka till nästa fråga
 8. Emedan nästa värld visserligen är skenbart lik vår men i själva verket något totalt olikt vår. Utan esoterisk kunskap om hithörande förhållanden misstolkas så gott som allt.Klicka till nästa fråga
 9. Ja. Logiska beviset och förklaringsbeviset, eftersom de tillfredsställer ett grundläggande mentalt behov: av förnuftig förklaring på tillvaron.Klicka till nästa fråga
 10. Magi är kunskap om metoden att med mental materieenergi kunna påverka fysisk-eteriska materieenergier att åstadkomma förändringar i synliga molekylarslagen.Klicka till nästa fråga
 11. All materia har ande eller medvetenhet. Tillvaron är en treenighet av tre likvärdiga aspekter: materien, rörelsen och medvetenheten. Ingen av dessa tre kan finnas till utan de andra två. All materia har rörelse och medvetenhet.Klicka till nästa fråga
 12. Allt är först och främst vad det synes vara, nämligen fysisk materiell verklighet, men därjämte något annat och ofantligt mycket mera.Klicka till nästa fråga
 13. Ingen av de tre aspekterna kan finnas till utan de andra två eller kan förklaras ur de andra två.Klicka till nästa fråga
 14. Monaden är minsta möjliga del av urmaterien och minsta fasta punkt för individuell medvetenhet.Klicka till nästa fråga
 15. Utan materieaspekten såsom grund fås ingen exakthet i utforskandet av företeelsernas natur och relationer. För individuella medvetenheten finns inga kontrollerbara gränser, utan den har en tendens att drunkna i medvetenhetsoceanen. Pytagoras insåg att den, som i fysiska världen vill skaffa sig en så exakt uppfattning av verkligheten som möjligt, måste utgå från tillvarons materieaspekt såsom den ofrånkomliga grunden för vetenskaplig forskning. Detta har också glänsande bekräftats. Naturvetenskapen har visat sin överlägsenhet, icke endast i tekniskt avseende utan också däri att den uppvisat minsta antalet förvillelser. Den, som förvärvat sunda förnuftets verklighetssinne i fysiska världen, faller icke så lätt offer för emotionala fantasins illusioner, mentalaktivitetens fiktioner och hittillsvarande livsokunnighetens idiologier.Klicka till nästa fråga
 16. Urmaterien och dess dynamiska energi (dynamis).Klicka till nästa fråga
 17. Ett klot i urmaterien, vilket består av uratomer och av dessa sammansatta atomslag.Klicka till nästa fråga
 18. Helheten av alla atomer tillhörande samma slag. Den finns överallt i kosmos liksom övriga 48 atomvärldar.Klicka till nästa fråga
 19. Närmast lägre atomslag byggs av närmast högre (2 av 1, 3 av 2, 4 av 3 osv.). Lägsta atomslag (49) innehåller således samtliga 48 högre slag.Klicka till nästa fråga
 20. Samtliga 49 världarna är varandra olika med avseende på dimension, duration (varaktighet), materiesammansättning, rörelse samt medvetenhet, beroende på olika uratomtäthet.Klicka till nästa fråga
 21. All sammansatt materia upplöses i sina beståndsdelar. Endast uratomerna är oförstörbara, då de är osammansatta.Klicka till nästa fråga
 22. I absolut mening är rummet urmaterien rummet utan gräns. I kosmisk mening är rummet en kosmos och i solsystemisk mening ett solsystem.Klicka till nästa fråga
 23. Varje atomslag har sin egen dimension, sitt eget slag av rum. Det finns alltså 49 dimensioner i kosmos.Klicka till nästa fråga
 24. Nej, tid är inte något slag av rum. Tid är skeendets eftervartannat i rummet.Klicka till nästa fråga
 25. Solsystem består av molekylarmateria sammansatt av atomslagen 43-49. Kosmos består av atommateria av slagen 1-49.Klicka till nästa fråga
 26. Atomer är sammansatta av uratomer. Ju lägre atomslag, desto fler uratomer ingår i atomen. Molekyler är sammansatta av atomer. Ju lägre molekylarslag, desto fler atomer ingår i molekylen.Klicka till nästa fråga
 27. Kausalvärlden kausalhölje
  Mentalvärlden mentalhölje
  Emotionalvärlden emotionalhölje
  Fysisk-eteriska världen eterhölje
  Fysiska synliga världen organismKlicka till nästa fråga
 28. Kausalvärlden.Klicka till nästa fråga
 29. Monadernas medvetenhetsutveckling försiggår i och genom höljen. Det är genom att förvärva medvetenhet i sina höljen och i dessa höljens allt högre molekylarslag som monaden uppnår allt högre naturriken.Klicka till nästa fråga
 30. Inte vad naturens former beträffar. Alla naturens former är höljen, och alla höljen har form. Människotillverkade former behöver icke vara höljen (enhetliga redskap för evolutionsmonader).Klicka till nästa fråga
 31. Nej, den är felaktig. Allt består av monader, och de skall alla visserligen nå jagmedvetenhet. Men detta sker först i människoriket, med de uratomer som gått igenom hela materiesammansättningsprocessen till fysiska världen och sedan gått igenom evolutionen i mineral-, växt- och djurriket. Människans höljen består av monader, som fortfarande är på väg ner i involutionen, ej nått ens fysiska världen och alltså icke har ens mineralrikets (evolutionsrike!) medvetenhet. Jaget är den helt dominanta och enda självmedvetna monaden i sitt hölje, övriga monader har endast passiv medvetenhet och, i vissa fall, svag självaktiv medvetenhet, men icke självmedvetenhet.Klicka till nästa fråga
 32. Kausalhöljet möjliggör intuition.
  Mentalhöljet möjliggör tankar.
  Emotionalhöljet möjliggör begär och känslor.
  Eterhöljet möjliggör för organismen att förnimma, förmedlar livskraft till organismen.
  Organismen möjliggör aktivitet i grovfysiska världen.Klicka till nästa fråga
 33. Potentiell endast möjlig och ännu ej uppväckt (urmateria).
  Aktualiserad uppväckt och då först endast passiv.
  Passiv icke självaktiv utan aktiv endast under yttre påverkan.
  Aktiv självinitierad, självaktiv.Klicka till nästa fråga
 34. Dels individuell medvetenhet, dels de höljen i vilka monaden förvärvat självmedvetenhet, med vilka jaget identifierar sig, för tillfället betraktar som sitt riktiga jag.Klicka till nästa fråga
 35. En sammanslagning av alla uratomers i kosmos medvetenhet.Klicka till nästa fråga
 36. Att all medvetenhet samtidigt är kollektivmedvetenhet.Klicka till nästa fråga
 37. Medvetenheten är subjektiv. Sinnesförnimmelser, känslor, tankar är subjektiva. Allt medvetenheten uppfattar utom sig är materiellt och därmed objektivt.Klicka till nästa fråga
 38. Att varje medvetenhetsyttring (känslor, tankar, viljeyttringar etc.) motsvaras av materieformer (molekylarmateria) av olika slag. Varje yttring av aktiv medvetenhet ger upphov till vibrationer och bildar materieformer.Klicka till nästa fråga
 39. Fysisk medvetenhet är dels organismens olika slag av sinnesförnimmelser, dels eterhöljets för de flesta enbart subjektiva uppfattning av vibrationerna i de tre högsta fysiska molekylarslagen (49:2-4). Emotional medvetenhet är begär och känslor. Mental medvetenhet är tankar och ideer, och kausal medvetenhet ger möjlighet till verklighetskunskap i världarna 47-49.Klicka till nästa fråga
 40. Att den individen erövrat full objektiv självmedvetenet och förmåga av aktivitet i den världen.Klicka till nästa fråga
 41. Dagsmedvetenheten är det som finns i individens uppmärksamhet i varje stundens nu. Det undermedvetna är allt som passerat genom det dagsmedvetna. Det övermedvetna är all ännu icke aktiverad medvetenhet.Klicka till nästa fråga
 42. Att allt befinner sig i rörelse och inget får stå stilla.Klicka till nästa fråga
 43. De är dynamis, rörelsens ursprungliga orsak, samt materieenergi och vilja. Dynamis är urmateriens dynamiska energi, som verkar i och endast i uratomerna. Materieenergi är dynamis verkan genom de sammansatta atomslagen 2-49 och genom molekylarslagen 43:2-49:7. Vilja är aktiv medvetenhet.Klicka till nästa fråga
 44. Aktiv medvetenhet är medvetenhetens förvärvade förmåga att låta dynamis verka genom sig.Klicka till nästa fråga
 45. Att medvetenheten blir självaktiv, dvs jagets medvetenhetsyttringar initieras av jaget självt och ej som resultat av påverkan utifrån.Klicka till nästa fråga
 46. Medvetenhetsutvecklingen i de tre lägsta naturrikena är en omedveten och automatisk process, som i människoriket efter hand blir medveten. I högre riken är den resultat av självinitierad medvetenhetsaktivitet.Klicka till nästa fråga
 47. Jaget utvecklas i och genom höljen från lägsta fysiska eterhölje till kosmisk värld. Det förvärvar ständigt nya höljen i värld efter värld. Steg för steg förvärvar det självmedvetenhet i sitt höljes allt högre molekylarslag genom att lära sig aktivera medvetenheten i dessa. Höljena utom organismen tjänstgör såsom levande mottagningsapparater. De består av elementalmateria med passiv medvetenhet. De saknar möjlighet till egenaktivitet men är oöverträffligt känsliga för alla slag av vibrationer, fulländade robotar.Klicka till nästa fråga
 48. Tillvarons mening är uratomernas medvetenhetsutveckling, är att väcka de i urmaterien omedvetna uratomerna till medvetenhet och därefter lära dem i allt högre riken förvärva medvetenhet om och förståelse för livet i alla dess relationer.Klicka till nästa fråga
 49. Tillvarons mål är allas allvetenhet och allmakt i hela kosmos.Klicka till nästa fråga
 50. Alla organismer (växter, djur och människor) erhåller vid formens förnyande likartad livsform, tills deras medvetenhetsutveckling kräver en artskild högre form, en mera ändamålsenlig möjlighet att förvärva ökad erfarenhet.Klicka till nästa fråga
 51. Återfödelsen förklarar dels livets skenbara orättvisor (enligt skördelagen), dels den medfödda latenta förståelsen och de en gång självförvärvade anlagen (enligt utvecklingslagen och självlagen).Klicka till nästa fråga
 52. En klart avgränsad etapp i evolutionen liksom kollektiviteten av de monader som befinner sig på den etappen, i materiehänseende utmärkta av att de alla har ett högsta hölje av samma slag. I djurriket är detta mentalhöljet, i människoriket kausalhöljet och i essentialriket 45-höljet.Klicka till nästa fråga
 53. Mineral-, växt-, djur-, människo-, essential- och manifestalrikena.Klicka till nästa fråga
 54. Monadens övergång till närmast högre rike till och med övergången till människoriket.Klicka till nästa fråga
 55. Att monaden lärt sig mottaga och anpassa sig till vibrationerna från allt högre molekylarslag och slutligen till dem som egentligen tillhör det högre rike till vilket monaden skall transmigrera.Klicka till nästa fråga
 56. I mineralriket får monaden en första uppfattning av subjektivt (inre) och objektivt (yttre). Den lär sig uppfatta skillnader i temperatur och tryck. I växtriket har monaden medvetenhet i fysisk-eterisk materia. Den förvärvar efter hand förmåga att skilja mellan attraherande och repellerande vibrationer och når därmed kontakt med emotionalmedvetenheten. I djurriket utvecklar monaden emotionalmedvetenheten och når kontakt med mentalmedvetenheten.Klicka till nästa fråga
 57. Åldersklasser, som beror på tidpunkten för monadernas transmigration.Klicka till nästa fråga
 58. Monadens övergång från djur- till människoriket, varigenom individen förvärvar ett kausalhölje, monadens hittills första individuella permanenta hölje.Klicka till nästa fråga
 59. Kausalhöljet.Klicka till nästa fråga
 60. Att de kausaliserat vid vitt skilda tidpunkter och således har olika ålder i männniskoriket.Klicka till nästa fråga
 61. Varken god eller ond. Hon befinner sig på en viss utvecklingsnivå och har den nivåns goda och dåliga egenskaper.Klicka till nästa fråga
 62. Fysiska världen 49:2-7. Det är i den världen allting måste förvärvas.Klicka till nästa fråga
 63. Liksom människorna måste få kunskap om högre världar av individer i femte naturriket, måste dessa i sin tur få kunskap om ännu högre världar och tillvaron i dess helhet av individer i sjätte naturriket etc. genom hela serien allt högre riken.Klicka till nästa fråga
 64. Essentialmedvetenheten är enhetsmedvetenhet. Med bibehållande av självidentiteten upplever sig jaget vara ett större jag med alla andra jag i de fem naturrikena.Klicka till nästa fråga
 65. Lidande är dålig skörd av dålig sådd och finns endast i fysiska och emotionala världarnas tre lägsta molekylarslag (48:5-7, 49:5-7).Klicka till nästa fråga
 66. Den övervakar evolutionen i de fyra lägsta naturrikena.Klicka till nästa fråga
 67. Det finns lagar i allt och allt är uttryck för lag.Klicka till nästa fråga
 68. Naturlagar avser materien och rörelsen, livslagar avser medvetenhetsaspekten.Klicka till nästa fråga
 69. Frihetslagen: varje monad är sin egen frihet och sin egen lag inom gränserna för allas lika rätt. Enhetslagen: alla monader utgör en enhet. För att nå överindividuell medvetenhetsexpansion måste varje monad förverkliga denna enhet. Utvecklingslagen: alla monader utvecklar sin medvetenhet. Självlagen: varje monad måste själv förvärva alla egenskaper och förmågor, som är nödvändiga för slutlig allvetenhet och allmakt. Ödeslagen: det finns krafter, som påverkar individen med hänsyn till nödvändiga erfarenheter. Skördelagen: allt gott och ont vi varit upphov till i tankar, känslor, ord och gärningar får vi tillbaka med samma effekt. Aktiveringslagen: individuell utveckling är möjlig endast genom självinitierad medvetenhetsaktivitet.Klicka till nästa fråga
 70. Ont är alla misstag i fråga om Lagen, särskilt hatet i alla dess otaliga former. Allt ont som individen möter är hans eget verk, och detta måste han möta själv, utan mellankomst av några som helst andra individer.Klicka till nästa fråga
 71. Överensstämmelse med livslagarna, livsutvecklingen och livets mål.Klicka till nästa fråga
 72. Eftersom den är det enda esoteriska system som redogör för tillvarons tre aspekter och därmed för planethierarkins grundsyn på tillvaron.Klicka till nästa fråga
Lars Adelskogh, 1 augusti 1983.