ESOTERIKEN - VÄGEN TILL KÄRLEK OCH FÖRSTÅELSE.

Ibland kan en skriven mening man läser ge ett underbart gensvar i hela ens väsen. (återerinring)
Man förstår omedelbart att så måste det vara. I andra fall ser man, i sin omgivning hur väl det uttalade stämmer.
Några sådana uttryck har sammanställts nedan och kan läsas tex ett per dag.
De kan också utgöra underlag för meditation.

Samtliga uttryck är hämtade ur den svenske esoterikern Henry T. Laurencys bokproduktion.
- Visheten börjar med insikten om det ‘ondas’ betydelse för utvecklingen såsom pådrivande faktor.


- Utan det onda skulle vi inte veta vad det goda är och aldrig kunna välja.


- Att inse sin begränsning är tecken på sunt förnuft.


- Ingen är så tvärsäker som den som inget vet.


- Att ha ett omdöme till hands för varje nytt intryck vittnar om alltför stor livsokunnighet.


- Ju okunnigare man är desto oftare blir omdömena absoluta.


- Sålänge frigörelsen från det lägre förnimmes såsom ett ‘offer’, är detta tecken på att individen ännu inte gjort tillräckliga erfarenheter i det lägre.


- Det är icke genom offer och försakelse individen kan identifiera sig med högre slag av medvetenhet.


- När längtan finnes efter frigörelse är tiden inne, icke förr.


- God skörd är tecken på livsokunnighet. Man inser ej att lyckan förstärker egoismen och därmed sår sämre sådd.


- Den som i tjänande livet visar att alla de hämmande och söndrande livsillusionerna (makt, rikedom, ära etc) förintats för alltid, ilar snabbt mot anade målet.


- Den vise söker den kunskap som ger insikt och förståelse till att hjälpa och tjäna enheten och utvecklingen.


- Iden behöver inga auktoriteter, ty den äger sitt eget bevisvärde. Börjar man med att hänvisa till auktoriteter, blir det hela en trosfråga istället för att vara sunda förnuftets självklara insikt.


- Delfiska oraklets ‘känn dig själv’ betydde ej, att individen äger förmåga eller ens möjlighet att förstå sig själv.


- Möjlighet till kunskap om verkligheten förvärvas först i femte naturriket. Klärvoajans ger icke kunskap om verkligheten.


- Lika känner endast av lika. I allt som väcker vår längtan och vari vi känner glädje, uppenbarar sig enheten.


- Nivån visar sig i verklighetsuppfattning och livsförståelse, ej i vetande och lärdom.


- Självöverskattning och självtilltagsenhet är utmärkande drag hos nästan alla intellektuellt överlägsna.


- De enda verkligt förnuftiga människorna är de som inser sin egen okunnighet. De andra tror sig duga till allting.


- Tacksamheten mot livet förstärker innerligheten och gudomliga ödmjukheten, som är så utmärkande för de stora.


- För att kunna uppskatta goda egenskaper måste man själv ha dem.


- Den som icke tål att höra talas om egna fel, kan man icke heller hjälpa.


- Vi beundrar våra vänner för deras storhet, men vi älskar dom för sina fel.


- Utvecklingsnivån visar sig i förståelsen och möjligheten till förverkligande.


- Begripande anger graden av utbildning under inkarnationen.


- Fullständig självkännedom är absolut utesluten i människoriket.


- Vad vi gör för eller emot andra gör vi för eller emot oss själva.


- Vi inkarnerar för att göra erfarenheter och lära av dem. Det inser endast den som förstår livets mening och att allt som möter individen har sin särskilda mening.


- Liv är alltid utveckling och vi lär ofta mer genom att skörda dålig sådd.


- Det är det lilla, skenbart obetydliga, som är det viktiga i livet.


- På det hela taget är de misstag vi begå icke så skadliga för oss som våra framgångar.


- Den som förstår nödvändigheten av de olika utvecklingsnivåerna dömer inte.


- En sanning som ej finner gensvar inom individen, är för honom ingen sanning.


- Nödvändiga drivfjädrar till medvetenhetsaktivering på de två lägsta utvecklingsstadierna är egoism och självhävdelse.


- Verklig lycka är oberoende av yttre förhållanden.


- Den som endast ser på det positiva i livet, hos sig själv och andra, gör det bästa möjliga av sitt liv.


- Det finns ingen annan grund för fruktan än vår egen fantasi.


- Ju obetydligare vi blir i andras ögon, desto lättare ha vi att icke stå i vägen för oss själva.


- Människan är sin egen domare genom sin goda eller dåliga sådd, som långsamt mognar till skörd.


- Det vi ogillar hos andra finns hos oss själva. Annars skulle vi inte lägga märke till det. Det man avskyr och dömer hos andra är det man själv har latent.


- Den som känner sig märkvärdig eller ‘färdig’ har långt kvar till den insikten.


- Studier av förflutna liv gagnar icke medvetenhetsutvecklingen.


- Att någon kan såra oss visar bara att vi icke lyckats frigöra oss från vår självmärkvärdighet.


- Man är icke blind för andras olämpliga egenskaper, men vill endast se på möjligheterna till det goda.


- Det undermedvetna glömmer inget som passerat genom dagsmedvetandet.


- Det onda har makt endast så länge det uppmärksammas. Det dör på brist av näring.


- Utan självinitierad medvetenhetsaktivitet vore medvetenhetsutveckling omöjlig.


- Den kommer längst, som icke vet var han står och vart han går.


-Eget arbete på självförverkligande blir självbedrägligt fuskverk. (andlig egoism)


- Där kamp pågår saknas kultur, de tekniska framstegen må vara hur stora som helst.


- Livstillit är grundad på insikt i och förståelse för lagen.


- Han (Jeshu) var för övrigt under sina sju år i orden illa tåld, enär hans underbara väsen verkade som en tyst anklagelse i all denna självbedragna skenhelighet.


- Den som tror, som frågar ‘vem som sagt det’, som behöver auktoritet och som på auktoritetens ord kan godta oförnuftiga åsikter, visar därmed oförmåga av eget omdömme.


- Fysiska och emotionala världarna är i svarta logens våld tills hierarkien återkallas.


- Fri är den som är fri från beroendet av något i människoriket.


- Man når icke högre, sålänge det finns något av självisk önskan att nå högre.


- De för esoterikern viktigaste färdigheterna är de som möjliggör förvärvet av goda egenskaper.


-Egna sunda förnuftet är högsta instans. Det misstar sig visserligen. Av de misstagen lär individen, men icke genom att tro.


- Auktoriteten har ingen talan i högsta livsfrågorna. De problemen måste envar lösa själv.


- Att avundas den som överhopade med livets håvor, försumma enastående möjligheter att tjäna livet och förspilla sina framtida livs chanser för att tillgodose sin omättliga egoism, är att avundas mycket dålig sådd.


- Ödeslagen anger vilka krafter som påverkar individen med hänsyn till nödvändiga erfarenheter.‘Ideer styr världen’ betyder för mänsklighetens del, att ideerna är utvecklingens milstolpar, att det vi kallar historiska skeendet förlöper efter av planethierarkien nerdimensionerade kosmiska ideer.


- ‘Man borde inte säga, jag tänker, utan istället, det tänker i mig’. Det är betecknande, att ännu efter 200 år man inte kunnat inse riktigheten däri.


- Att verkligen förstå är att ha både förmåga och möjlighet, men utan tanke på att utnyttja detta i själviskt syfte.


- Naturens lag för orsak och verkan, livets lag för sådd och skörd, lär så småningom den okunnige och mest livstrotsige genom otalet smärtsamma erfarenheter vad som är förnuftigt och nödvändigt.


- Hos den okunnige blir starkaste motivet aningslöst bestämt av skenbara tillfälligheter, vilka i själva verket orsakats av skördelagens faktorer.


- Allt liv har sin frihet på eget ansvars hårda villkor.
(Tänk när alla inser detta!!)


- Den som är lojal av egoistiska motiv upphör att vara lojal, när dessa motiv bortfaller.


- De som icke ständigt använder förståndet såsom sanningskriterium, riskerar att alltmer avlägsna sig från verkligheten.


- Trossatsen är oefterrättlig, av känslan absolutifierad övertygelse, blint godtagande utan insikt och förståelse.


- Inbilskheten faller alltid offer för sin förmätenhet. Tror någon sig vara märkvärdig, så är det lätt för de svarta att inbilla honom att han är särskilt utvald.


- Att oräknerliga miljarder individer trott och påstått en sak är intet som helst bevis.


- Vi frigör oss från emotionala attraktionens makt genom mental odling av deltagandets känslor med full förståelse och samtidig insikt i oberoendets nödvändighet.


- Desto djupare insikt och förståelse, desto större ödmjukhet inför egna oförmågan.


- Den som inte tål saklig kritik, är inte mogen för esoterisk kunskap.


- Många dumheter, skenbart onödiga erfarenheter, är dålig skörd.


- Skördelagen säger varken ‘du skall icke’ eller ‘du skall’ utan ‘om du handlar så och så’, blir följden den och den .


- Det finns kunskap om verkligheten och livet, men vi måste förvärva oss rätten till denna kunskap.


- Intolerans är en emotional företeelse. Man blir upprörd över andras uppfattning, ifall denna icke överensstämmer med de egna.


- Den som tycker sig vara något förmer än andra, har skaffat sig en felaktig livssyn, vilken botas i nästa inkarnation.


- Vi begriper det vi bearbetat och förstår det vi har latent.


- De som talar om någon som helst förbindelse med någon i hierarkien (‘mästare’) är antingen bedragare eller självbedragna.


- Esoteriska fakta erhållas endast från planethierarkien, icke genom folk som tror sig kallade att mottaga sådana.


- De som påstår att ‘allting är relativt’ inser ej att detta skulle betyda att det ‘absoluta är relativt’.


- Sanningen är det mest självklara och det är just därför den är oåtkomlig för förnuft av lägre slag.


- Begrepp är absoluta såsom begrepp och ifall de överensstämmer med verkligheten, vilket sällan är fallet.


- Intellektet kan analysera i tusen år vad intuitionen omedelbart ser och vet.


- Förståelsen är spontan, ögonblicklig uppfattning, av okunnigheten kallad intuition.


- Det är icke genom intellektet ni lär andra att förstå, utan genom kärlek och förståelse.


- Då individen känner tacksamhet att få avstå från begäret, är han mogen för detta ‘offer’.


- Endast okunnigheten klandrar andra för deras behov av erfarenheter.


- Ju högre slag av medvetenhet, desto klarare inses tillvarons mening och mål, medel och ändamål.


- Utan hierarkiens hjälp når ingen upp till femte naturriket.


- Människorna är varken goda eller onda. De befinner sig på en viss utvecklingsnivå och förstår inte bättre. Därtill kommer verkan av ödeslag och skördelag.


- Det hör med till fullständiga livserfarenheten att jaget en gång haft alla dåliga egenskaper och fått skörda följderna.


- Mentala förmågor utan emotionala egenskaper leder i regel till en förvänd livsinställning, en egoistisk självhävdelse med sina smärtsamma konsekvenser.


- De flesta anar inte att deras sk vilja är uttryck för emotionaldriftens attraktions- eller repulsionsenergier.


- De på civilisationsstadiet kan vara lika intelligenta, skarpsinniga och djupsinniga som de på kulturstadiet, men de saknar längtan efter förädling, att förvärva attraktionens egenskaper och de lever för sina egoistiska intressen.


- På kulturstadiet börjar individen intressera sig för livets mening och mål. Innan dess är han fullt upptagen med andra problem, att orientera sig i fysiska världen och förvärva erfoderlig fond för insikt och förståelse.


- Det enklaste är det svåraste av allt, både med avseende på insikt och förverkligande.


- De som uppnått humanitetsstadiet och förvärvat förståelse för esoteriska mentalsystemet, vet ojämförligt mycket mer än de såsom människor är i stånd att förverkliga.


- En lögn kan aldrig bli objektiv hur många som än tror på den.


- Naturligtvis beror hjärnans större eller mindre lätthet utveckla de ‘små grå cellerna’ på hjärnans beskaffenhet (arvet). Men detta är en fysisk företeelse och därmed bestämd enligt skördelagen.


- Själen behöver inte frälsas. Det är jagets uppgift att bli medveten i detta hölje (kausalhöljet), som kallas själen och genom att inta vikariens (Augoeides) plats själv bli ‘själen’.


- Den som förvärvat sunt förnuft kan begripa esoteriken och inse att så måste verkligheten vara beskaffad.


- Enklaste förnuft borde klargöra, att ansvarsfrihet skulle upphäva friheten, att godtycke av något som helst slag skulle upphäva all lagenlighet.


- Människan är ängsligt mån om att ‘rätt skall skipas’. Om de kunde ana hur effektivt detta sker, skulle de ängslas för egna dumheten istället.


- Eftersom människorna saknar kausalmedvetenhet saknar de också möjlighet att förstå vad intuition i själva verket är.


- Det är först när jaget blir märkvärdigt och förmer än andra, som människan är på fel väg.


- Frågan gäller inte om man bör stå det onda emot, utan hur man bör göra det.


- Det är mycket, som skiljer människorna åt. På lägsta utvecklingsnivå är det allt. På högsta kan ingenting skilja.


- Att frigöra medvetenheten från allt innehåll vore detsamma som medvetslöshet.


- Individens förhållande till pengar utgör ett av de mest betydelsefulla proven på förvärvad livsinsikt. Ägandets illusion försvinner när förståelsen vaknar för skördelagen samt för livets mening och mål.


- De väsen, som lämnat människoriket för att fortsätta sin utveckling i högre riken, vägleder icke mänskligheten. De blir istället förvaltare av livslagarna.


- Känslans visshet är absolut, när den bestäms av begärsviljan. Befria sig från allt detta kan endast metodiskt och systematiskt aktiverade mentalmedvetenheten.


- Ödmjukheten visar sig i insikten om egna oerhörda begränsningen och frånvaron av auktoritetslaster.


- Individens allt större förståelse för andra är tecken på att hans aktiverade övermedvetna kollektivmedvetenhet börjar bli medveten för honom.


- Betecknande för människor på nuvarande allmänna utvecklingsstadium är deras tendens att genast, utan undersökning, vara färdiga med omdömen.


- Så länge individen söker något för sig själv, för egen del - detta något må vara än så gudomligt - har han inte förstått det väsentliga.


- Sårbarhet beror på egen inställning och anger en brist i emotionalt såväl som mentalt hänseende.


- Allt ont som händer oss är skörd, avbetalning, gottgörelse, undervisning, härdning eller prov, och oftast alltsammans på en gång. Den som förstått livet rätt segrar i själva undergången.


- Sista inkarnationen såsom människa innebär samtidigt slutskördande av resterande gammal dålig sådd. Det medför fysiskt, emotionalt och mentalt lidande, förkastelse av människorna etc.


- Den som i utvecklingshänseende är före sin samtid, kan inte räkna med att bli godtagen av sin tids människor.


- De mänskliga typerna är snarast exempel på reaktionssätt såsom resultat av permanent påverkan av vissa fixerade slag av energier (vibrationer).


- Ingen behöver be om ‘mer ljus’. Det flödar för dem som kan se och de blinda har ingen nytta av ljuset.


- För att begripande skall bli förståelse fordras att teoretiska vetandet omsatts i levande livet.


- Människans ‘gud’ är femte naturriket, planethierarkien. Det är därifrån vi få all kunskap, all ‘kraft’, all hjälp.


- Människornas tankar (mentalvibrationer) kan inte nå över mentalvärlden.


- När individen är ett självcentrerat jag i stället för att känna sig som ett redskap, föds emotionala illusioner om individens egen mentala suveränitet.


- Det hör med till levnadsvishet att avstå från makt, tills man äger förutsättningar att bruka den rätt. Till dess bör man eftersträva blott den kunskap som hjälper att rätt förstå.


- Alla världar är materiella och inga är illusion. Alla ha dimension, duration (tid), materia, rörelse, medvetande och lag.


- Själva insikten om, att det är medvetandet, som psykologiskt sett är vårt ‘jag’ och det som betraktar verkligheten, borde vara tillräckligt för att klargöra subjektivitetens ofrånkomlighet.


- Liksom dieten har sin betydelse för organismen, så har vad individen ser och hör sin betydelse. Intrycken sjunker snabbt ner i det undermedvetna med ofrånkomlig effekt.


- I själva verket lever vi i många världar, alla lagbestämda, ehuru vi ännu ej är medvetna i fler än tre; Fysiska, emotionala och mentala, och okunniga om alla utom den lägsta.


- Den okunniga människan tar helt naivt jagets uppfattning för själva jaget. Men jaget är icke sina känslor, icke sina tankar. Det är höljenas produkter.


- Så länge som känslan, okunnighetens ‘intuition’, är auktoritet, och detta är den hos alla som icke nått det högre mentala (minst 47:5), förblir individen omdömeslös i livshänseende och beteende.


- När mänskligheten eller en väsentlig del av den samma kan uppnå en sådan intensitet i emotionalt och mentalt hänseende att dessa energier blir starkare än den allmänna dåliga skördens energier, så måste enligt lagen anhållan om ingripande från högre riken leda till resultat.Ovanstående aforismer är sammanställda av Ulf Hallingström.